» Nieuwsbrief   » Nummer 1 2012

 Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | banner
Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken
dat tot het probleem heeft geleid (Albert Einstein)
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Inhoudsopgave

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Uitbreiding personeelsbestand


Rokade Advies B.V. is verguld te mogen melden dat het personeelsbestand gestaag uitdijt bij aanhoudende successen. Wij zijn erg trots te zeggen dat wij sinds 1 april de volgende mensen hebben mogen verwelkomen. In chronologische volgorde:
 1. Michelle Jaques is per 1 april 2012 begonnen om het secretariaat te versterken. Michelle zal samen met Cenai Frederiks en Corine van Elswijk de ruggengraat van onze onderneming vormen.
 2. Per 12 april 2012 heeft Farukh Janjua zijn intrede gedaan om als fiscaal adviseur de aangiftepraktijk voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te versterken. Farukh heeft in Nederland en het Verenigd Koninkrijk voorheen bij Deloitte gewerkt en heeft aldaar accountancy ervaring opgedaan.
 3. Per 1 mei 2012 is Ronald Staal begonnen om, samen met Eline van Tiggele, leiding te geven aan de salarisadministratie en HR-diensten. Ronald heeft niet alleen jarenlang ervaring als payroll consultant bij BDO Accountants & Adviseurs en bij Baker Tilly Berk, maar is ook expert waar het de software van Unit4 Agresso betreft, onze partner in alle software-oplossingen.
Wij vertrouwen erop met de nieuwe sterren aan ons firmament onze relaties en cliënten nog beter en efficiënter te kunnen bedienen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Elektronisch factureren


Het is de ambitie van de Rijksoverheid om in 2014 80% van de facturen elektronisch te ontvangen, niet te verwarren met facturen die in PDF als bijlage bij een email worden verzonden. Zoals u van Rokade gewend bent gaan wij graag met onze tijd mee. Derhalve heeft Rokade besloten om binnenkort te gaan werken met elektronisch factureren.

Een e-factuur biedt zowel klant als leverancier voordelen. Bovendien is een e-factuur goed voor het milieu. Wanneer alle bedrijven in de Europese Unie (EU) elektronische facturen zouden sturen, hoeven er jaarlijks 15 miljoen minder bomen gekapt te worden.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Lente-akkoord


Zoals u ongetwijfeld via de diverse media heeft vernomen, heeft de zogenaamde Kunduzcoalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) een Lente-akkoord gesloten om de voor Nederland noodzakelijke bezuinigingen te halen. Onderstaand treft u een aantal van de belangrijkste maatregelen aan:
 1. Reiskostenvergoeding en auto van de zaak
  Waarschijnlijk is het u niet ontgaan: de zogenaamde Kunduzcoalitie had plannen om de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer af te schaffen met ingang van 2013. Gezien de reacties in het land en de naderende verkiezingen hebben vier van de 5 partijen al gemeld dat de plannen wellicht niet doorgaan. Ook de plannen m.b.t. fiscale bijtelling voor werknemers die minder dan 500 km per jaar privé rijden zijn voor even in de ijskast gegaan. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte omtrent de ontwikkelingen in deze.
 2. Btw-tarief omhoog
  • Op 1 oktober 2012 stijgt het Btw-tarief van 19% naar 21%. U kunt de Btw-verhoging niet voorkomen door een factuur vooruit te betalen, terwijl de daadwerkelijke prestatie pas na 1 oktober plaatsvindt. Het kabinet zal dit voorkomen door een overgangsmaatregel op te nemen. Het moment van leveren van de goederen of het plaatsvinden van de dienst is bepalend. Vergeet u niet om met deze wijziging in uw software rekening te houden!
  • Het lage Btw-tarief verandert niet en blijft dus 6%.
 3. AOW-leeftijd
  De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld ingevoerd. Een eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd verder worden verhoogd. Uiterlijk in 2019 is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd naar 66 jaar, en uiterlijk in 2024 naar een leeftijd van 67. Daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat de AOW-leeftijd in 2035 of 2040 verhoogd zal moeten worden naar 68 jaar.
 4. WW voor rekening werkgever
  Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW uitkering betalen. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden beperkt (zie onderstaand). Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. Ontslagregelingen worden op deze manier activerende ontslagregelingen die ingezet worden ten behoeve van scholing en toeleiding naar een andere baan. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd. Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd.
 5. Preventieve ontslagtoets afgeschaft
  Op dit moment moet u voor een ontslag zonder wederzijds goedvinden eerst toestemming vragen bij UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Eén van de maatregelen uit het Lenteakkoord is om deze preventieve ontslagtoets af te schaffen. Is een werknemer het niet eens met het ontslag, dan blijft het voor hem wel mogelijk om achteraf het ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. Ook komt er een verplichte interne hoorprocedure waarin de werkgever het ontslag aan de werknemer moet toelichten en de werknemer zich kan verweren.
 6. Overige plannen uit het Lente-akkoord
  • De tarieven van de inkomstenbelasting gaan in 2013 iets omlaag. De eerste en de tweede schijf worden met 0,4% verlaagd. Dit betekent dat werknemers eerder in een hogere belastingschaal terecht komen.
  • Topsalarissen worden extra belast. Verdient een werknemer meer dan € 150.000? Dan betaalt uw onderneming als werkgever tijdelijk 16% extra belasting over het salaris boven dat bedrag. Ook vertrekbonussen die hoger zijn dan € 531.000 worden extra belast.
 7. Eigen woning
  Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als de lening gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken blijft de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd. De vrijstelling voor de kapitaalverzekering voor de eigen woning in box 1 blijft gelden voor bestaande hypotheken.

  De lening mag vanaf 2018 niet hoger zijn dan 100% van de koopsom inclusief de overdrachtsbelasting. Nu is dat nog 106%. De verlaging gebeurt geleidelijk, in jaarlijkse stappen van 1%. Bij wijze van uitzondering blijft de norm van 106% bestaan voor investeringen in duurzame, energiebesparende investeringen. Deze maatregelen worden uitgewerkt in een apart wetsvoorstel bij het Belastingplan 2013.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

AOW’er in dienst nemen vanaf 2013 aantrekkelijker


Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om een AOW’er in dienst te nemen. Volgens een plan van minister Kamp hoeven werkgevers AOW’ers straks zes weken het loon door te betalen bij ziekte, in plaats van twee jaar.
Het plan moet bij werkgevers de angst wegnemen om langdurig met zieke en dus dure AOW’ers te blijven zitten. Er komen ook ruimere mogelijkheden om AOW’ers een tijdelijk contract aan te bieden. De huidige verplichting dat maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk contract mag worden aangeboden, wordt bij het aannemen van AOW’ers als een belemmering ervaren.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2012


Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2012 naar € 1456,20 per maand bij een volledig dienstverband. Op dit moment bedraagt het nog €1446,60 per maand. Het bedrag geldt voor werknemers vanaf 23 jaar. Indien u de loonadministratie door Rokade laat verzorgen, zullen wij de brutolonen toetsen aan het nieuwe minimumloon en waar nodig automatisch aanpassen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Kopie ID-bewijs erg belangrijk


Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. U dient vóór aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs te controleren en bewaart een kopie ervan in uw administratie. Er geldt een aantal regels waaraan de kopie moet voldoen. Graag informeren wij u hier verder over.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Werkkostenregeling


Uitbreiding personeelsbestand
In het kader van administratieve lastenverlichting is de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer m.i.v. 2011 sterk vereenvoudigd. De nieuwe term voor deze vergoedingssystematiek is “werkkostenregeling”.
Deze aanduiding illustreert dat het hierbij vooral gaat om de kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking. Met ingang van 2014 is het toepassen van de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Bijverdienen jongeren 2012


Jongeren gaan straks massaal aan de slag gedurende de zomervakantie. Als hun bijverdiensten substantieel zijn, kan dit gevolgen hebben voor hun studiefinanciering of de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein   Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Juridische APK (enerzijds specifiek voor DGA’s anderzijds voor personeel van klanten)


Cliënten van Rokade Advies B.V. met een onderneming krijgen een legal scan, dat is een soort juridische APK keuring. Dit is nodig omdat wet- en regelgeving snel veranderen. Als u niet mee verandert ontstaan er na verloop van tijd zwakke punten in uw onderneming. De mogelijkheid bestaat dat wij u zullen benaderen met het verzoek om ook voor u een juridische APK uit te mogen voeren.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Join!forkids


Stichting Join!forkids is een goed doel. Zij werft fondsen bij bedrijven, scholen en particulieren. Dat doet zij alleen voor door hun gecontroleerde en goedgekeurde kleinschalige kinderprojecten. Wij vinden dat Stichting Join!forkids heel goed werk doet en daarom hebben wij besloten om hen te helpen door geld in te zamelen voor Hasbullah, een van de scholarships van Join!forkids. Met dit geld kan Join!forkids zijn opleiding betalen en is zijn droom om piloot te worden weer een stap dichterbij. U kunt Hasbullah’s ontwikkeling volgen op: scholarship hisbullah

Wij zijn er trots op u te kunnen mededelen dat er tijdens de veiling van een vaatje haring op onze haringparty € 5.300,- is opgehaald voor Stichting Join! forkids. Een fantastisch resultaat!

Op zondag 8 juli 2012 zal in Amsterdam de Helden Race plaatsvinden. Een prestatieloop van 6 kilometer waarbij de deelnemers geld inzamelen voor het goede doel. Rokade vaardigt een team af (Rokade’s Angels) dat geld inzamelt voor Stichting Join! forkids. U kunt bijdragen aan de inzameling door uw donatie te doen via Rokade’s fondsenwervingspagina welke u via onderstaande link kunt benaderen.
Heldenrace Amsterdam 2012

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Rokade Finland/Suomi


Na jaren van voorbereiding kondigen wij vol trots aan dat Rokade Advies BV haar activiteiten gaat uitbreiden naar Helsinki, Finland. Onze gewaardeerde partner Laurent Knoops zal met zijn gezin naar Helsinki verhuizen om aldaar leiding te gaan geven aan onze vestiging. We gaan deze vestiging niet helemaal alleen opzetten, maar in een samenwerkingsverband dat afgelopen jaar tot stand is gekomen. We zijn erg verheugd dat wij kunnen aankondigen dat wij een samenwerking zijn aangegaan met Advocatenkantoor Brada Küttner Abeln Molenaar LLP te Amsterdam, kortweg Brada. Dit is een advocatenpraktijk met vestigingen in Amsterdam, New York, Tel Aviv, Genève en Düsseldorf. Het kantoor in Helsinki zal Brada – Rokade gaan heten.  Kantoor Helsinki gaat een international desk vormen en tot activiteit hebben zich te richten op bestaande en nieuwe (beursgenoteerde) relaties en die te assisteren in mondiale en lokale (her-)structureringen. Door het hoge service niveau dat beide kantoren voorstaan in combinatie met een wijd verbreid internationaal netwerk, kan deze vestiging gezien worden als een grote speler in een altijd ontwikkelende markt. De synergetische werking zal ervoor zorgen dat ook in Finland A-level service, kennis en kwaliteit speerpunt van onze dienstverlening zal worden.

Naast kantoor Brada zal ook worden samengewerkt met communicatiebureau Havana Orange uit Rotterdam.  Dit kantoor is gespecialiseerd in Community PR en kan Finse ondernemingen ondersteunen bij communicatie-activiteiten in Nederland. Alle partijen hebben al gemeen dat ze nu reeds werken voor een aantal toonaangevende Finse opdrachtgevers.

De vestiging Helsinki heeft de unieke kans gekregen om zich te kunnen vestigen in een kantoor dat direct grenst aan de kantoren van de Nederlandse Ambassade in één van de fraaiste gebouwen in Helsinki. Met kantoor Helsinki is Laurent weliswaar niet langer in kantoor Rotterdam, maar wel nog steeds binnen de Rokade gelederen. Uit het zicht, maar niet uit het hart.

Ons kantoor bevindt zich precies op de hoek van onderstaand gebouw
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | Kantoor in Finland

Rokade Nieuwsbrief | Footer
Maaskade 159A  | 3071 NR Rotterdam
Tel : +31 (0)10 265 19 90 | Fax : +31 (0)10 265 04 30
E-mail : info@rokade.org | Website : www.rokade.org