» Nieuwsbrief   » Nummer 1 2013

 Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | banner
Spreuk:
Er is niet veel kennis die macht verschaft,
maar er is veel kennis die alleen door macht verschaft wordt.
(Bertolt Brecht: Duits – Oostenrijks schrijver 1898–1956)
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Inhoudsopgave

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Huishoudelijke mededelingen

Rokade Advies B.V. begint deze nieuwsbrief graag met de introductie van onze nieuwe ster aan het firmament: Peter Kooiker. Peter zal binnen ons kantoor de fiscale aangiftepraktijk verzorgen, jaarrekeningen afronden en aanspreekpunt zijn voor de fiscale adviespraktijk.

Na een koud Paasweekend staan de volgende, hopelijk zonnige, nationale feestdagen in de maanden april en mei alweer voor de deur. Ons kantoor zal de volgende data gesloten zijn:
  • 30.04.2013 | Koninginnedag
  • 09.05.2013 | Hemelvaartsdag
  • 10.05.2013 | 2e Hemelvaartsdag
  • 20.05.2013 | 2e Pinksterdag

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Tweede lening woning

Per 1 januari 2013 dienen nieuwe hypothecaire leningen binnen dertig jaar annuïtair afgelost te worden. Voor bestaande leningen geldt er een overgangsregeling, zodat u deze niet hoeft af te lossen. In het nieuwe akkoord is vastgelegd dat het mogelijk is een tweede lening af te sluiten.

Deze tweede lening, met een maximale looptijd van 35 jaar, begint met een schuld van nul. Van elke aflossing die u doet, kunt u de helft weer terug lenen. Hierdoor loopt deze schuld maandelijks op tot na 30 jaar een schuld is ontstaan ter hoogte van de helft van de oorspronkelijke hypotheek. De rente op deze tweede schuld is overigens onder geen enkele voorwaarde aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hoewel de maandlasten in de beginfase lager uitvallen, tonen eerste berekeningen aan dat deze nieuwe regeling zeer ongunstig kan uitvallen voor huizenkopers.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Crisisheffing hoge lonen

Indien u in 2012 werknemers had die meer dan € 150.000 verdienden, dient in de aangifte loonheffingen over de maand maart, welke u uiterlijk eind april moet betalen, een zogenaamde crisisheffing te worden opgenomen van 16% over het loon boven de € 150.000. Indien u te maken heeft met de crisisheffing, adviseren wij u om tegen deze crisisheffing bezwaar te maken aangezien deze mogelijk in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wij kunnen een dergelijk bezwaarschrift voor u opstellen. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Vreemd genoeg willen de regeringspartijen VVD en PvdA de crisisheffing desondanks ook in 2014 nog toepassen, hetgeen 0,5 miljard extra inkomsten moet opleveren. Opmerkelijk ook aangezien de heffing als eenmalig werd gepresenteerd voor 2013.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Fiscaal voordelig investeren

Ook in 2013 kunt u weer profiteren van de fiscale voordelen als u investeert in milieuvriendelijke of energievriendelijke bedrijfsmiddelen. Of uw investering in een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor deze regelingen kunt u controleren op de recent gepubliceerde milieu– en energielijst.
Onderstaand treft u de links aan naar deze lijsten
Brochure energie investeringsaftrek 2013
Milieulijst

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Fiscale bijtelling auto opnieuw op de schop?

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangegeven dat het aantal privé kilometers de bijtelling voor het privé–gebruik van de auto van de zaak moeten bepalen. Het plan voor deze gestaffelde bijtelling gaat Weekers komende tijd verder uitwerken.

Rijdt u of een werknemer meer dan 500 privékilometers met de auto van de zaak, dan is er een fiscale bijtelling verschuldigd. Het aantal gereden kilometers is momenteel niet relevant. Iemand die 505 privé kilometers per jaar heeft gereden, betaalt nu dus evenveel aan bijtelling als iemand die 10.000 privé kilometers per jaar rijdt. Staatssecretaris Weekers van Financiën ziet hierin ongerechtvaardigde ongelijkheid en wil dit aanpakken door een gestaffelde bijtelling in te voeren, waarbij de bijtelling afhangt van het aantal gereden privé kilometers. Dit zou betekenen dat er bij een auto van de zaak dan ook altijd een kilometeradministratie moet worden bijgehouden.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Echtheid VAR–verklaring controleren

Uw onderneming kan de echtheid van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) telefonisch laten controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR. Dit is een onderdeel van de Belastingdienst. Het Landelijk Coördinatiepunt VAR controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt. U kunt het coördinatiepunt telefonisch bereiken op nummer 088 - 151 1000.

Sinds 1 januari 2013 is een VAR maximaal één kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. Sinds begin dit jaar ontvangt een zelfstandige de VAR ook niet meer automatisch.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Pensioenleeftijd weer hoger

Zoals u weet stijgt de AOW–leeftijd de komende jaren in stappen: in 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Op basis van een recente berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stijgt de AOW–leeftijd in 2030 naar 68 jaar en in 2038 naar 69 jaar. In 2060 zou de AOW–leeftijd naar verwachting op 71 jaar en zes maanden liggen. Volgens het CBS geeft deze berekening concreet weer wat de koppeling van de AOW–leeftijd aan de levensverwachting in de praktijk betekent.

Geheel haaks hierop staat het verzoek van de FNV om bouwvakkers ouder dan 60 jaar met vervroegd pensioen te sturen. Op deze manier hoopt de FNV de weg vrij te maken voor jongere werknemers die dan in de bouwsector kunnen gaan werken.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Blackbox in leaseauto kan inbreuk op privacy zijn

Werkgevers bouwen steeds vaker zogenoemde blackboxes in bij de leaseauto’s van hun medewerkers. Dat is prima om bij te houden hoeveel kilometers uw medewerkers rijden met de auto van de zaak. Het is echter niet de bedoeling dat u ook zicht krijgt op de privéritjes van uw medewerkers. Steeds meer werkgevers kunnen echter precies zien waar hun medewerkers ’s avonds en in het weekend zijn geweest en dat is, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), een serieuze aantasting van de privacy.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Vanaf 2013 rekent de Belastingdienst belastingrente

De heffingsrente is per 1 januari 2013 vervangen door belastingrente en deze rente werkt anders dan de heffingsrente. Zo is de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet–handelstransacties voor consumenten. Deze rente ligt hoger dan de heffingsrente in 2012, namelijk op 4%. Ontvangt u een voorlopige aanslag, dan krijgt u te maken met een rente van 4%. Wel berekent de Belastingdienst de belastingrente pas na 1 juli 2013 en dus niet meer vanaf 1 januari.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Tijdelijk lager BTW–tarief

Een van de maatregelen om de woningmarkt te herstellen is de toepassing van het verlaagde BTW–tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. De staatssecretaris heeft in een besluit goedgekeurd dat het verlaagde BTW–tarief vanaf 1 maart 2013 kan worden toegepast. Het verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeidskosten en niet voor de materialen die worden gebruikt bij de renovatie of het herstel van woningen. Het lagere BTW–tarief gaat ook gelden voor de arbeidskosten bij de aanleg en het onderhoud van tuinen. Bepalend is de datum van oplevering of afronding van de werkzaamheden.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Hogere leeftijdsgrens voor schenken aan kind

In 2012 gold een eenmalige hogere vrijstelling voor schenkingen aan uw kinderen die tussen de 18 en 35 jaar waren. Het kabinet heeft de leeftijdsgrens in 2013 opgetrokken naar 40 jaar. U heeft dus langer de tijd om uw kinderen te laten profiteren van deze hogere vrijstelling.

Schenkt u in 2013 een bedrag aan uw kinderen of pleegkinderen dan geldt er een vrijstelling van € 5.141. Het is mogelijk om één keer gebruik te maken van een verhoogde vrijstelling van € 24.676. U moet dit aangeven in de aangifte schenkbelasting. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kunt u nu dus toepassen bij een schenking aan uw kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Stortingen rekening–courant kunnen als kapitaalinjectie worden beschouwd

De stortingen die een DGA in zijn B.V. doet en die via een rekening–courant lopen, kunnen mogelijk beschouwd worden als informele kapitaalstortingen, die bij een faillissement maar voor een kwart kunnen worden afgewaardeerd. Daarom is het van groot belang dat, als een DGA geld leent aan de B.V., dit onder zakelijke voorwaarden gedaan wordt en de B.V. zekerheden biedt voor terugbetaling. Een onafhankelijke partij zou de lening onder dezelfde voorwaarden ook moeten willen verstrekken. Vanzelfsprekend kan Rokade u hierin adviseren.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Geen kortere opzegtermijn meer bij ontslag

Het is niet meer mogelijk om de fictieve opzegtermijn na de ontbinding van een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter in te korten met een maand.

Zodra u het dienstverband met uw werknemer beëindigt, kan de werknemer bij het UWV een WW–uitkering aanvragen. De wettelijke opzegtermijn is dan van belang. Een werknemer ontvangt de WW–uitkering namelijk pas als de wettelijke opzegtermijn is verstreken. Werd het ontslag via de rechter geregeld, dan kon deze wachtperiode ingekort worden met een maand. Nu de Wet vereenvoudiging regelingen UWV van kracht is, is dat dus niet meer mogelijk.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht voor alle bedrijven

BHV is verplicht voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Veel werkgevers weten dit echter niet. Als u geen BHV’er heeft of uw BHV’er is niet goed opgeleid of deze beschikt niet over de juiste materialen, kan u dit op een boete van de arbeidsinspectie komen te staan. Een dergelijke boete kan oplopen tot ongeveer € 1.000.

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er moet bijvoorbeeld ook mensen kunnen reanimeren en verbanden aan kunnen leggen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Betalingsonmacht belastingen moet u melden bij de fiscus

Indien u een belastingbedrag niet kunt betalen dient u dit te melden bij de Belastingdienst, de zogenaamde melding betalingsonmacht. Het niet betalen van de belasting wordt niet gezien als het doen van een melding betalingsonmacht. Aan het niet betalen kunnen namelijk ook andere redenen ten grondslag liggen. Dit disculpeert u niet van de verplichting, maar kan wel beperking van aansprakelijkheid betekenen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Moeten werknemers straks weer WW–premie gaan betalen?

Vanaf 2009 betalen werknemers geen WW–premie meer. Als het aan de FNV en CNV ligt gaan werknemers straks wel weer WW–premie betalen.

Met de herinvoering van de werknemerspremie willen de bonden voorkomen dat het kabinet de maximale WW–duur terugbrengt van maximaal 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering in het laatste jaar terugzakt naar bijstandsniveau. Als werknemers weer WW–premie moeten gaan betalen, zou dat modale inkomens 200 euro per jaar aan koopkracht kosten.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Belastingaanslag komt binnen twee jaar per mail

Binnen twee jaar kunt u, volgens staatsecretaris Weekers van Financiën, uw belastingaanslag via de mail ontvangen in plaats van met de post. Op deze manier zouden een hoop portokosten bespaard moeten worden. Of bezwaarschriften tegen een aanslag dan ook via de mail kunnen worden ingediend is nog de vraag. Vanzelfsprekend loopt Rokade Advies B.V. vooruit op de digitaliseringsslag van de Belastingdienst.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Ontslagbeding 65–jarige is ongeldig

Heeft u in uw arbeidsovereenkomsten met de werknemers een beding staan over het ontslag bij het bereiken van de 65–jarige leeftijd van de werknemer? Een dergelijk beding is niet langer geldig. Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op deze manier is beëindigd, kunnen zich binnen twee maanden beroepen op nietigheid van het ontslag. Als werknemers dit doen, moet u als werkgever het loon doorbetalen tot de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Rokade Nieuwsbrief | Footer
Maaskade 159A | 3071 NR Rotterdam
Tel : +31 (0)10 265 19 90 | Fax : +31 (0)10 265 04 30 | E-mail : info@rokade.org | Website : www.rokade.org