» Nieuwsbrief   » Nummer 2 2012

 Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | banner
Alleen de overheid kan uitstekend papier met uitstekende inkt
bedrukken en de combinatie waardeloos maken.
(Milton Friedman - Amerikaans econoom)
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Inhoudsopgave

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Forensentaks


Zoals de plannen er nu uitzien gaat de zwaar bekritiseerde forensentaks niet door. Onder grote druk van o.a. de vakbonden, blijft het naar alle waarschijnlijkheid mogelijk om ook in 2013 aan werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding te verstrekken van maximaal € 0,19/km.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Stijging AOW-leeftijd


In 2018 moet de AOW-leeftijd 66 jaar zijn. Dat is een jaar eerder dan door de partijen uit het Lenteakkoord was gepland. In 2021 moet de AOW-leeftijd dan definitief zijn verhoogd naar 67 jaar. Voor mensen met een relatief laag inkomen die al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en te maken krijgen met de hogere AOW-leeftijd wordt een overbruggingsregeling gemaakt.

De snellere verhoging is een van de maatregelen waarmee Rutte en Samsom het schrappen van de forensentaks en de langstudeerboete proberen op te vangen. De andere aanpassingen zijn het verhogen van de btw op verzekeringen naar 21 procent en het afschaffen van het vitaliteitssparen, een fiscaal spaarvoordeel voor oudere werknemers.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Hoge BTW-tarief van 19% naar 21%


Vanaf 1 oktober 2012 moet u 21% BTW berekenen. Het nieuwe percentage moet vanaf dat moment ook in uw boekhoudpakket zijn aangepast. Het lage BTW-tarief blijft ongewijzigd op 6%. Zie ook ons memo d.d. 17 augustus jl. over dit onderwerp.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Handtekening is voldoende voor over grens ondernemen


Bedrijven die over de grens willen ondernemen reizen vaak op en neer om alles goed te kunnen regelen. Hier is vaak veel geld mee gemoeid en er gaat een hoop tijd in zitten. Om dit probleem op te lossen heeft Eurocommissaris Kroes een nieuw systeem geïntroduceerd van e-handtekeningen en elektronische identificatie. Met dit systeem kunnen bedrijven zich op afstand identificeren in heel Europa. De e-handtekening is namelijk in alle lidstaten geldig.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Crisisheffing 2013


Eén van de maatregelen van de zogenaamde Kunduz-coalitie, is een eenmalige 16% crisisheffing in 2013. Deze wettelijke regeling houdt in dat indien een werknemer in 2012 een fiscaal loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet van méér dan € 150.000 (dit betreft het feitelijk genoten fiscale loon, inclusief bijvoorbeeld de fiscale bijtelling auto van de zaak), is de werkgever in 2013 voor zijn rekening een eindheffing verschuldigd van 16% over het meerdere. Deze eindheffing dient door en voor rekening van de werkgever te worden afdragen via de loonaangifte over maart 2013. Deze heffing is éénmalig.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Hypotheekrenteaftrek


Hypotheekrenteaftrek is straks alleen nog mogelijk als de lening ook echt wordt afgelost. Dit geldt dus voor annuïtaire en lineaire hypotheken. Dit zijn hypotheken die u tijdens de looptijd ook al aflost in tegenstelling tot bijvoorbeeld spaar- en beleggingshypotheken. Dit zijn zogenoemde aflossingsvrije hypotheken waarbij u tijdens de looptijd niets aflost. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn, gaat de beperking gelden voor hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Eigen risico zorgverzekering naar €350


U moet volgend jaar weer meer bijdragen in de zorgkosten. Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt in 2013 naar € 350 per persoon. Ter compensatie gaat de zorgtoeslag voor mensen met lage inkomens omhoog.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Hervorming ontslagrecht per 2014


Per 2014 bent u waarschijnlijk verantwoordelijk voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering van tijdelijke en vaste werknemers die u ontslaat. Hierop vooruitlopend krijgt u vanaf volgend jaar al te maken met een hogere WW-premie. De verhoging van de WW-premie komt in 2014 weer te vervallen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein   Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Stemrechten noodzakelijk voor fiscale eenheid


Vennootschappen kunnen, onder voorwaarden, een fiscale eenheid aangaan. Daarbij geldt de voorwaarde dat de moeder-B.V. tenminste 95% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de dochter-B.V. bezit en dus ook stemrecht. Sinds de komst van de flex-B.V. bestaat de mogelijkheid om winst- en stemrechten over verschillende aandelen te verdelen. Daarom is een wettelijke aanpassing noodzakelijk.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Nieuwe heffing voor verhuur van woningen


Op Prinsjesdag is een nieuwe heffing geïntroduceerd: de verhuurderheffing. Deze heffing is bedoeld voor verhuurders van meer dan tien huurwoningen waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag. Door het toepassen van een heffingvrije voet is het effect voor elke verhuurder straks verschillend.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Uitstelbeleid voor organisaties


Organisaties met betalingsproblemen krijgen meer tijd om hun betalingen te voldoen aan de Belastingdienst. De fiscus wil met dit beleid economisch gezonde organisaties een kans geven weer op te bloeien. De belastingdeurwaarder kan voor bepaalde tijd uitstel van betaling verlenen en de executiedatum bij beslag opschorten.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Controleren geldigheid BTW-identificatienummers


Vanaf 1 oktober 2012 kunt u alleen op de website van de Europese Commissie nog de geldigheid van een BTW-identificatienummer controleren. Deze controle is noodzakelijk om te kijken of u het nultarief wel terecht toepast bij de levering aan een buitenlandse afnemer. Nu kunt u dat ook nog laten controleren door de Belastingdienst. Een link naar de website van de Europese Commissie treft u aan op onze website.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen


In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het minimumaantal dagen dat een werknemer vrij kan nemen met doorbetaling van het loon zijn de wettelijke vakantiedagen. Dit komt neer op vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een volledige baan is dat twintig (vier maal vijf) vakantiedagen per jaar. Het is echter ook mogelijk meer dagen vakantie op te nemen dan dit wettelijk minimum. Als werknemers meer dagen vrij mogen nemen, spreekt men van bovenwettelijke vakantiedagen. Bijvoorbeeld een fulltimer met vijfentwintig vakantiedagen heeft dus twintig wettelijke en vijf bovenwettelijke vakantiedagen.

Werkgevers moeten zich bij toepassing van de regels voor vakantie en verlof telkens afvragen of er sprake is van wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen. Dit onderscheid bestaat niet zomaar, maar is vaak doorslaggevend. Als een werknemer bijvoorbeeld vakantiedagen van eerdere jaren heeft meegenomen, worden deze dagen van het vorige jaar als eerste verbruikt. Bovendien worden eerst de wettelijke vakantiedagen gebruikt en vervolgens de bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen die aan het eind van het jaar over zijn mogen niet worden uitgekeerd in geld. Bij bovenwettelijke dagen mag dat wel als dat uitdrukkelijk in de schriftelijke arbeidsovereenkomst of cao is geregeld. Om dit bij te houden is een goede administratie met een duidelijk onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen onontbeerlijk.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Nieuwe kantonrechtersformule?


De hoogte van de ontslagvergoeding is momenteel nog afhankelijk van het aantal gewogen dienstjaren (factor A), het inkomen (factor B), en van de relevante omstandigheden (factor C, ook wel de correctiefactor genoemd). Onlangs hebben de kantonrechters aangegeven dat zij de kantonrechtersformule willen aanpassen. De hoogte van de ontslagvergoeding moet volgens hen beïnvloed worden door het arbeidsmarktperspectief van de ontslagen werknemer. Het aantal gewogen dienstjaren telt dan niet meer mee bij het bepalen van de ontslagvergoeding. Gaan de plannen door, dan krijgen laag opgeleiden die moeilijk een nieuwe baan vinden een hogere vergoeding. Werknemers met een lang dienstverband en goede kansen op de arbeidsmarkt krijgen straks echter een lagere ontslagvergoeding.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Einde urencriterium voor zelfstandigenaftrek


Het einde van het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek is in zicht. De motie is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar is voorlopig nog niet van kracht. In 2012 moet een zelfstandig ondernemer nog 1.225 uur besteden aan zijn onderneming om fiscaal voordeel te genieten. Momenteel vindt er dan ook onderzoek plaats of het urencriterium plaats kan maken voor een ander criterium. Dit kan voor startende, kleine en deeltijdondernemers een voordeel betekenen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Premies werknemersverzekeringen op jaaropgaaf


U draagt ieder loontijdvak premies af voor de financiering van onder andere uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW), ziektewet (ZW) en bij arbeidsongeschiktheid (WIA: Wet werk en inkomen naar vermogen). Deze premies berekent u aan de hand van het loon van uw werknemers, maar van de betaling ervan ziet de werknemer niets. De Tweede Kamer wil dat ook de afdracht van de premies werknemersverzekeringen zichtbaar wordt voor werknemers. Vanaf 2014 moet u daarom de afgedragen premies werknemersverzekeringen op de jaaropgaaf van uw werknemers publiceren. Dit geldt dus al voor de jaaropgaaf over het jaar 2013, die u begin 2014 naar uw werknemers stuurt.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Tariefwijziging inkomstenbelasting


Het belastingtarief in de eerste schijf wordt verhoogd van 1,95% naar 5,85%. Daarnaast wordt de eerste schijf verlengd tot aan een belastbaar inkomen van € 19.645 (nu: € 18.945). De hoogste schijf van 52% wordt verlaagd en gaat gelden bij een belastbaar inkomen van € 55.991 (nu: € 56.491).

Het belastingtarief gaat omhoog ter compensatie van een lastenverlichting. Deze is het gevolg van het vervallen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw door de werkgever aan de werknemer. Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt per 1 januari 2013 namelijk vervangen door een werkgeversheffing. Wat de werkgever aan inkomensafhankelijke bijdrage aan de werknemer betaalt, gaat hij vanaf 2013 via de aangifte loonheffingen aan het Zorgverzekeringsfonds betalen.

Onderstaand treft u twee voorbeelden aan van de gevolgen van deze belastingmaatregel:

Een werknemer met een belastbaar inkomen van € 60.000 gaat door deze maatregel op jaarbasis ruim € 800 meer belasting betalen en een werknemer met een belastbaar inkomen van € 30.000 is straks ruim € 700 meer aan belasting kwijt. Deze bedragen zullen zoals gezegd (gedeeltelijk) gecompenseerd worden door het vervallen van de Zvw-bijdrage van de werkgever aan de werknemer.

Rokade Nieuwsbrief | Footer
Maaskade 159A  | 3071 NR Rotterdam
Tel : +31 (0)10 265 19 90 | Fax : +31 (0)10 265 04 30
E-mail : info@rokade.org | Website : www.rokade.org