» Nieuwsbrief   » Nummer 2 2013

 Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | banner
Spreuk:
Het ergste in zaken is besluiteloosheid.
(Napoleon: Frans staatsman en keizer 1769-1821)
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Inhoudsopgave

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Nieuws over Rokade Advies B.V.

Op donderdag 20 juni hield Rokade haar jaarlijkse haringparty die dit jaar een jubileumeditie betrof aangezien het de vijfde editie was, ons eerste lustrum.

De veiling van het haringvaatje voor Join! for kids was, evenals in voorgaande jaren, weer een succes. Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagde haringparty.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

BTW-aftrek door zonnepanelen?

Indien u zonnepanelen heeft aangeschaft of u overweegt deze aan te schaffen en u levert daarbij ook geproduceerde elektriciteit terug aan het netwerk, kunt u mogelijk als ondernemer worden gezien voor Btw doeleinden. Dit als gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie EG. Als u als ondernemer wordt gezien, zou u de btw op de aanschaf en op de plaatsingskosten kunnen terugvragen van de Belastingdienst. Over de opgewekte energie zou u daarentegen btw moeten afdragen. Door de kleineondernemersregeling (KOR) zal het in de praktijk echter meestal niet daadwerkelijke tot een betaling komen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Versobering pensioenopbouw

Versobering pensioenopbouw Bij het sociaal akkoord hadden werkgevers en werknemers zich tot doel gesteld om voor 1 juni te komen tot een aanpassing van het wetsvoorstel ’Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen’.

Per 1 januari 2015 wordt het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen verlaagd tot 1,75%. Bovendien vervalt de fiscale facilitering van pensioenopbouw over een inkomen van boven € 100.000,- per jaar. Door de verlaging van het opbouwpercentage naar maximaal 1,75% per dienstjaar bij een middelloontoezegging wordt beoogd een pensioen op te bouwen van 70% van het gemiddelde inkomen over 40 dienstjaren. Het kabinet gaat hierbij uit van het gemiddelde loon en niet van het laatst verdiende loon. We spreken derhalve over een verlaging van de pensioenopbouw met 18%.
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Vervaltermijn vakantiedagen

Vervaltermijn vakantiedagen Het is belangrijk dat u de vakantiedagenadministratie van uw werknemers op orde heeft rekening houdend met de regels van de vakantiewet. Eerst moeten immers de dagen worden afgestreept die als eerste komen te vervallen, en dat zijn niet automatisch de oudste dagen! De wettelijke vakantiedagen uit 2012 die niet opgenomen zijn, zijn komen te vervallen per 1 juli 2013, terwijl de wettelijke dagen uit 2011 pas komen te vervallen per 1 januari 2017. Voor wettelijke vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, geldt immers nog de oude verjaringstermijn van vijf jaar. Ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt deze termijn van vijf jaar.

Het wordt helemaal ingewikkeld indien een werknemer langdurig ziek is. Opbouw moet dan namelijk plaatsvinden over in ieder geval het wettelijk verlofrecht maar niet in alle gevallen over het bovenwettelijk verlofrecht. Rokade Advies B.V. heeft hiertoe modellen ontwikkelt en kan u assisteren in deze complexe berekening.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

BTW dubieuze debiteuren

De BTW die u in rekening brengt aan uw klanten moet u aangeven bij de fiscus en afdragen. Het kan natuurlijk zijn dat een klant uw factuur helemaal niet betaalt, terwijl u intussen al wel de BTW heeft afgedragen. U mag deze BTW dan terugvragen. Hiervoor dient u, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden, een brief te sturen naar uw belastingkantoor.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Scheiden van zakelijke en privé gegevens belangrijk

Inspecteurs van de Belastingdienst mogen een volledige back-up vragen van uw digitale boekhouding om het juiste belastingbedrag vast te stellen. Daarbij mag ook worden gevraagd naar een kopie van alle gegevens op de server van de onderneming ook al bevatten die gegevens persoonlijke e-mails van werknemers. Dit is gebleken uit een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het toont aan dat het gescheiden houden van de zakelijke en privé gegevens, maar bijvoorbeeld ook de e-mailcorrespondentie met uw fiscaal adviseur, erg belangrijk is.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Bij onzakelijke lening geen afwaarderingsverlies

Als een DGA geen zekerheden bedingt bij het verstrekken van een lening aan de eigen B.V. en daarnaast ook geen aflossingsschema heeft afgesproken, is de kans groot dat de inspecteur de lening als onzakelijk zal aanmerken. Toepassing van een afwaarderingsverlies als de B.V. failliet dreigt te gaan, zou dan niet mogelijk zijn. De lening kan dan immers gezien worden als een risico dat een onafhankelijke partij in hetzelfde geval nooit zou hebben genomen. De lening zou dan dientengevolge onzakelijk kunnen zijn. Zoals in alle verhoudingen tussen een DGA en de B.V. is het belangrijk de relatie zakelijk overeen te komen, liefst met een schriftelijke onderbouwing en vastlegging.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Versnelde afschrijving

Met ingang van 1 juli 2013, tot het einde van dit jaar, mag van nieuwe bedrijfsinvesteringen direct tot de helft afgeschreven en van de belasting afgetrokken worden.

Zo is het voor bedrijven mogelijk om hun belastingafdracht in 2013 met een aantal jaren uit te stellen. Daarmee krijgen ze extra liquiditeiten en, naar het kabinet hoopt, het duwtje in de rug om juist nu te gaan investeren. Naast het feit dat de ondernemers er zelf van profiteren, moet ook de Nederlandse economie als geheel hier profijt van hebben. .

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Geen aangiftebrief omzetbelasting meer

Momenteel ontvangt u nog periodiek een blauwe enveloppe van de Belastingdienst met een aangiftebrief voor het doen van aangifte omzetbelasting. Deze “service” van de Belastingdienst gaat, i.v.m. kostenbesparingen, verdwijnen.

Met ingang van 2014 ontvangt u geen aangiftebrieven meer. U ontvangt eind 2013 nog wel een overzicht van de Belastingdienst met daarin de betaaldata en betalingskenmerken voor de aangiften over 2014. Tevens komt er de mogelijkheid om een herinnering per e-mail te ontvangen.

Voor de loonheffing is de aangiftebrief in 2012 al afgeschaft. De reacties hierop zijn positief geweest waardoor nu de maatregel ook gaat gelden voor de omzetbelasting.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Gaat de partnertoeslag AOW vervallen?

Als de plannen van het kabinet doorgaan zal de AOW-partnertoeslag voor mensen met hogere inkomens vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen worden verlaagd dan wel helemaal afgeschaft.

De korting zal gaan gelden voor AOW’ers met een inkomen (exclusief dat van de AOW zelf) vanaf ongeveer € 46.000. Indien het inkomen boven € 54.000 komt, wordt de partnertoeslag zelfs volledig afgeschaft.

Bovenstaande heeft alleen effect op mensen die voor 1 januari 1950 geboren zijn. Mensen die op of na 1 januari 1950 zijn geboren zullen vanaf 1 januari 2015 sowieso geen partnertoeslag meer ontvangen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Aftrek periodieke gift wordt makkelijker

Periodieke giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) mogen sinds 2012 met 25% worden verhoogd. Bovendien geldt er voor dergelijke giften geen drempelbedrag (een niet aftrekbaar bedrag). Van belang is wel dat de giften een looptijd hebben van minimaal vijf jaar en bij een notaris zijn vastgelegd.

Met ingang van januari 2014 zal de gang naar een notaris niet meer nodig zijn. Een model schenkingsovereenkomst, waaraan de Belastingdienst momenteel nog werkt, is dan voldoende voor het recht op aftrek. De looptijd dat u giften moet blijven doen, blijft wel vijf jaar bedragen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Vijf voorstellen van de Commissie Van Dijkhuizen:

De Commissie Van Dijkhuizen heeft een aantal voorstellen gedaan op het gebied van bezuinigingen waarbij werkgevers en DGA’s weer niet ontzien worden. De meest in het oog springende voorstellen zullen wij onderstaand bespreken.

1. Wellicht hoger tarief BTW?

Voorgesteld is om de Btw-tarieven met 2% te verhogen. Het lage tarief zou daarmee op 8% uitkomen en het hoge tarief op 23%. Tevens heeft de commissie voorgesteld om het verschil tussen beide tarieven steeds minder te laten zijn door het lage tarief steeds verder te verhogen.

2. Afschaffing van de afdrachtvermindering Speur- & Ontwikkelingswerk?

De commissie heeft tevens voorgesteld om te schrappen in een groot aantal fiscale regelingen, waardoor onder meer de aftrek voor Speur- & Ontwikkelingswerk zou komen te vervallen. .

3. Gebruikelijk loon DGA

Men wil vasthouden aan de huidige regels m.b.t. het gebruikelijk loon van een DGA (€ 43.000 als basis maar verplicht hoger als de resultaten daar aanleiding toe geven. Een lager salaris kan alleen na een schriftelijk verzoek aan, en een akkoord van, de belastinginspecteur). De marge waarin van het basisbedrag afgeweken mag worden zou echter teruggebracht moeten worden van 30% naar 10%.

4. Invoering van een extra heffing voor DGA’s?

De commissie heeft geadviseerd om voor de DGA’s een heffing in te voeren van 2,4% over het in de N.V. of B.V. aanwezige vermogen. Deze heffing wordt wel als voorheffing gezien op de winst uit aanmerkelijk belang bij bijvoorbeeld verkoop van de onderneming. Met deze maatregel zou de belastingheffing dus naar voren worden gehaald. Indien later de belastingheffing echter tegenvalt, kan er gemakkelijk besloten worden om het tarief van 2,4% te verhogen.

5. Verlaging tarief box 2?

Momenteel betalen DGA’s, in geval van dividend of vervreemding, 25% belasting over het bedrag wat overblijft na afdracht van de vennootschapsbelasting. Het belastingtarief zou teruggebracht kunnen worden naar 22% volgens het voorstel van de commissie.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Stimuleren van economie d.m.v. verkoop verlofrechten werknemer

Stimuleren van economie d.m.v. verkoop verlofrechten werknemer Vakbond CNV heeft een plan bedacht waarbij vakantiedagen tegen een voordelig tarief verkocht kunnen worden aan de werkgever. Gedacht wordt aan een belastingpercentage van 25%.

Op dit moment is de verkoop van vakantiedagen nog belast tegen het bijzonder tarief dat in de meeste gevallen 42% of 52% bedraagt.

Momenteel hebben werknemers in Nederland voor ongeveer 16 miljard euro aan verlofrecht staan. Bij de voordelige verkoop van vakantiedagen moet het mes aan drie kanten snijden: werknemers hebben snel meer geld te besteden, de balanspositie van ondernemingen wordt beter en de staat kan door de verkopen op korte termijn meer belasting innen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Tijdig wijzigen pensioenovereenkomsten

Directeur-grootaandeelhouders die in eigen beheer pensioen opbouwen moeten vóór 1 januari 2014 hun pensioenovereenkomsten aanpassen. Per 1 januari 2014 wordt de pensioenleeftijd immers verhoogd van 65 naar 67 jaar en wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd naar 2,15% voor middelloonregelingen en 1,9% voor eindloonregelingen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP).

In voorkomende gevallen neem Rokade contact met u op.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Geen bericht voor 1 juli ontvangen voor de inkomstenbelasting over 2012?

Wie de aangifte inkomstenbelasting 2012 voor 1 april 2013 had ingediend, zou voor 1 juli 2013 een voorlopige of zelfs definitieve aanslag 2013 ontvangen. De Belastingdienst heeft laten weten dat extra controles van de aangiften 2012 hebben plaatsgevonden vanwege het fors aantal hogere teruggaven. Daardoor is de Belastingdienst er niet in alle gevallen in geslaagd om belastingplichtigen voor 1 juli 2013 een aanslag 2012 toe te sturen. De Belastingdienst heeft daarvoor haar excuses aangeboden en toegezegd dat deze aangiften zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld. Overigens heeft de Belastingdienst laten weten dat ter zake van de vertraagde teruggaven wel belastingrente wordt vergoed.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Geen Btw-bonnetje gekregen?

Om Btw terug te vragen dient u te beschikken over een Btw-bon die aan strenge regels moet voldoen. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de regels voor bedragen die u betaalt tot € 100,- echter soepeler geworden. Een Btw-bon is dan niet meer noodzakelijk. Er kan ook worden volstaan met het hebben van een kassabon.

Hierop dienen dan wel een aantal gegevens te zijn vermeld zoals: de factuurdatum, NAW-gegevens van de leverancier, de aard van de geleverde goederen of de geleverde diensten alsmede het te betalen Btw-bedrag.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Aandeelhoudersregister ondergebracht bij Kvk?

Om belastingontduiking en fraude tegen te gaan wil minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een centraal aandeelhoudersregister gaan aanleggen en dit onderbrengen bij de KvK. Dit register zal niet openbaar zijn maar slechts toegankelijk voor notarissen alsmede voor overheidsdiensten die i.v.m. opsporing gegevens uit het register nodig hebben. Voor het einde van dit jaar wil minister Opstelten het voorstel voor een aandeelhoudersregister indienen bij de Tweede Kamer. Naar onze mening een vorm van Big Brother Ivo is watching you!

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Recht op WW-uitkering voor een DGA

Ook een DGA kan recht hebben op een WW-uitkering. Dit is gebleken uit een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak waarbij een DGA samen met zijn dochter 74% van de aandelen bezat. De DGA bezat 48% van de aandelen en de dochter 26%.

De Hoge Raad heeft gesteld dat er, voor het hebben van recht op een WW-uitkering, gekeken moet worden naar het percentage aandelen dat de DGA, eventueel samen met diens partner, heeft in de onderneming. Bedraagt dit percentage niet meer dan 50%, dan kan de DGA recht hebben op een WW-uitkering als de bedrijfsactiviteiten worden gestaakt.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Rokade Nieuwsbrief | Footer
Maaskade 159A | 3071 NR Rotterdam
Tel : +31 (0)10 265 19 90 | Fax : +31 (0)10 265 04 30 | E-mail : info@rokade.org | Website : www.rokade.org