» Nieuwsbrief   » Nummer 3 2012

 Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | banner
Spreuk:
Om succes te hebben, moet je net zo snel kansen pakken als dat je conclusies trekt.
(Benjamin Franklin - Amerikaans politicus, wetenschapper en moralist)
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Inhoudsopgave

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Huishoudelijke mededeling

Planning eindejaar: Het jaar 2012 was weer een roerig jaar en wordt bijna afgesloten. In dit kader achten wij het verstandig om onze kantoorplanning te melden. Vrijdag 21 december zal Rokade Advies B.V. ‘s middags vanaf 12:30 uur gesloten zijn. Voorts is besloten om traditiegetrouw de laatste, doorgaans rustige, dagen van het jaar het kantoor te sluiten. Per saldo betekent dit dat het kantoor gesloten is vanaf vrijdag 21 december 12:30 uur tot woensdag 2 januari (na de koffie).

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Digitale ontwikkelingen

Zoals u van ons gewend bent, blijven wij continue ontwikkelen, zeker op gebied van digitalisering. De meest opvallende ontwikkeling is dat wij met ingang van 2013 zullen beginnen met het invoeren van ClientPortals, een eenduidig portal dat zal fungeren als eenduidig medium, voor zowel de accordering van aangiften en jaarstukken als het aanleveren van administratie als het plaatsen van nieuwsbrieven. Binnenkort zullen wij u hiervoor op persoonlijke basis benaderen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Forensentaks

De zwaar bekritiseerde forensentaks gaat niet door. Onder grote druk van o.a. de vakbonden, blijft het ook in 2013 mogelijk om aan werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding te verstrekken van maximaal € 0,19/km.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Vitaliteitsregeling moet al het veld ruimen voor deze is ingevoerd

De invoering van de vitaliteitsregeling volgend jaar als opvolger van de spaarloon- en levensloopregeling is van de baan. PvdA en VVD hebben aangekondigd het vitaliteitssparen niet in te voeren. Dit ter compensatie van het schrappen van de forensentaks.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Proefplaatsing uitkeringsgerechtigde is kostenbesparing

Het UWV heeft bekend gemaakt dat met ingang van 2013 de verlengde proefplaatsing in werking treedt. Vanaf 1 januari 2013 kunt u dus al een proefplaatsing van zes maanden aangaan met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, ZW- of WW-gerechtigde. U moet daarbij wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De werknemer ontvangt een uitkering van UWV;
  • Uit sluit voor de werknemer een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af;
  • De werknemer heeft niet eerder voor uw onderneming gewerkt;
  • U verklaart schriftelijk dat uw onderneming de intentie heeft om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden aan te bieden.
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Forse stijging boetes

Overtreding van de arbeidsregelingen komt in de praktijk vaak voor. Vanaf 2013 gaat de maximum boete voor het overtreden van arbeidsregelingen omhoog naar € 78.000. Ook de boetenormbedragen stijgen aanzienlijk. Zo gaat die voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (Wml) omhoog van € 6.700 naar € 12.000 per werknemer.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Levensloopregeling

Het overgangsrecht voor de levensloopregeling zal ruimer worden. Het levenslooptegoed is niet langer alleen te besteden voor verlof, maar is tot 31 december 2021 vrij besteedbaar. Daarnaast kan het voordeliger zijn om het tegoed in 2013 op te nemen. Neemt een werknemer het tegoed in 2013 op dan is 20% van de waarde op 31 december 2011 belastingvrij.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Extraatje bij aanschaf schone bestelauto

Schaft u een energiezuinige bestelauto aan dan kunt u gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek, de Vamilregeling maar u komt ook in aanmerking voor een vrijstelling van de wegenbelasting en BPM. Vanaf 1 oktober 2012 kunt u naast deze voordelen ook nog gebruikmaken van een subsidie die kan oplopen tot € 3.000.

Sinds 1 oktober 2012 kunt u voor uw nieuw aangeschafte energiezuinige bestelauto een subsidie van maximaal € 3.000 aanvragen. Deze regeling geldt voor voertuigen met een benzinemotor met een CO2-emissie van ten hoogste 50 gram per kilometer en voor voertuigen die worden aangedreven met een elektromotor. Heeft u een voertuig gekocht met een CO2-uitstoot tot 95 gram per kilometer, een lpg-installatie of een milieuvriendelijke diesel dan kunt u, onder voorwaarden, een subsidie tot € 1.250 krijgen.

Deze subsidie verkrijgt u alleen als u een nieuw voertuig aankoopt dat u tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2014 definitief te naamstelt en u de aanvraag als eerste kentekenhouder indient. Ook moet uw subsidieaanvraag binnen drie maanden na afgifte van het definitieve tenaamstellingsbewijs zijn ingediend bij Agentschap NL. Op dit moment moet u deze aanvraag nog schriftelijk doen maar de verwachting is dat dit binnen enkele maanden elektronisch kan. U hoort binnen acht weken of u de subsidie ontvangt.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn  

WW-uitkering bij ontslag niet langer ten laste van werkgever

U hoeft niet langer de eerste zes maanden van de WW-uitkering voor uw rekening te nemen als u één van uw medewerkers ontslaat. Die plannen zijn van de baan. Wel krijgt u straks te maken met een hogere WW-premie en komt er misschien een gedifferentieerde WW-premie.

De partijen willen wel onderzoeken of er een gedifferentieerde WW-premie mogelijk is. Hierdoor krijgen werkgevers met veel ontslagen medewerkers die in de WW terechtkomen, straks te maken met hogere premies. De hoogte van de af te dragen WW-premie hangt dan namelijk af van het aantal medewerkers dat vanuit uw organisatie in de WW terechtkomt.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Uw kind in zaken? Geef een lening als durfkapitaal

Gaat uw dochter of zoon in zaken en kan uw kind als startende ondernemer wel een financiële impuls gebruiken? Ga dan eens na — in overleg met uw adviseur — of u geen lening als durfkapitaal aan uw kind kunt verstrekken. Dat levert u als crediteur enkele leuke fiscale voordelen op.

Een vrijstelling in box 3 tot een bedrag van € 56.420 en een extra heffingskorting van 0,7 % over de waarde van de geldverstrekking.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Veranderingen in de WBSO per 2013

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) gaat per 2013 veranderen. Doet u een aanvraag in 2013 dan krijgt uw onderneming dus te maken met deze gewijzigde regels. Zo moet u voortaan altijd een mededeling over de gerealiseerde uren doen. Nu geldt hiervoor nog een grenspercentage van 90.

Als uw onderneming zich bezighoudt met research en development (R&D) biedt de WBSO u fiscaal voordeel. U hoeft dan namelijk minder loonheffingen over de loonkosten af te dragen.

Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven, op € 1. Momenteel is dat nog € 5. De grens van 90% voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren komt te vervallen. Er moet straks altijd een mededeling worden gedaan.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Regeerakkoord vernieuwt ontslagrecht

De preventieve ontslagtoets via de kantonrechter komt te vervallen. Voor de ontslagaanvraag van een medewerker moet u straks een adviesaanvraag indienen bij UWV WERKbedrijf. Vecht uw medewerker het ontslag aan via de kantonrechter, dan kan het zijn dat u een ontslagvergoeding van maximaal € 75.000 moet betalen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Duur WW-uitkering verkort

Uit het regeerakkoord blijkt dat de duur van de WW-uitkering wordt verkort tot maximaal 24 maanden. De eerste 12 maanden heeft een WW-gerechtigde recht op een uitkering die gerelateerd is aan zijn laatstverdiende loon en de volgende 12 maanden op een uitkering op basis van 70% van het wettelijk minimumloon. Het financiële voordeel dat werkgevers hebben door de beperkte ontslagvergoeding, wordt verrekend door een verhoging van de WW-premie.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Pensioen fors lager door regeerakkoord

De pensioenuitkeringen voor de komende generatie zullen met bijna een kwart dalen door de maatregelen uit het regeerakkoord. In sommige gevallen zullen ze zelfs halveren.

De maximale jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd met 0,5 procent van 2,25 naar 1,75 procent. Ook wordt de fiscale vrijstelling van pensioenpremies beperkt tot een inkomen van 100.000 euro.

Volgens berekeningen leidt de nieuwe aanpak voor iemand die begint met een inkomen van 30.000 euro per jaar en na 40 jaar werken eindigt met 60.000 euro straks nog maar tot een jaarlijks pensioen van 22.350 euro. Volgens het huidige regime kan zo iemand nog een pensioen van 28.750 euro opbouwen. Bij hogere inkomens zijn de gevolgen nog ingrijpender.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

VAR-verklaring

De automatische toezending van de “ verklaring arbeidsrelatie” (VAR) vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Zorgplicht werkgever ten aanzien van ingehuurde zzp’ers

In een arrest van 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad bepaald dat de zorgplicht van de werkgever niet alleen geldt tussen werkgever en werknemers maar ook kan gelden tussen een werkgever en een door hem ingehuurde zzp’er. Voor de werkgever geldt een zorgplicht als de zzp’er ten aanzien van de zorg en veiligheid op de werkvloer afhankelijk is van de werkgever.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

WAADI

Per 1 juli 2012 is een aantal wijzigingen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) in werking getreden.

Deze wijzigingen betekenen dat een uitlener in het Handelsregister van de KvK moet vermelden dat hij arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan wel dat dit mede een onderdeel is van zijn bedrijfsactiviteiten. Als inlener moet men bij elke opdracht vóóraf controleren of een uitlener als zodanig in het Handelsregister geregistreerd is.

Uitleners die zich niet hebben geregistreerd maar ook inleners, die arbeidskrachten inlenen van een uitlener, die niet als uitlener in het Handelsregister is opgenomen, kunnen te maken krijgen met een boete van maximaal € 72.000 per aangetroffen werknemer.

Het gaat niet alleen om personeel van “echte” uitzendorganisaties, maar ook van detacheringsbureaus, pay-roll bedrijven en andere organisaties, die aan derden mankracht ter beschikking stellen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Vraag zwangerschapsuitkering zelfstandigen aan

Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op een zwangerschapsuitkering (ZEZ). De regeling geldt behalve voor IB-ondernemers ook voor vrouwelijke directeuren-grootaandeelhouders (DGA), meewerkende partners en ook beroepsbeoefenaars (bijvoorbeeld gastouderoppas). De uitkering gaat in tussen de zes en vier weken voor de datum van de vermoedelijke bevalling. Er is altijd recht op tien weken uitkering na de bevalling. Dit kan betekenen dat de totale uitkeringsduur langer dan zestien weken is.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Hypotheekrenteaftrek aan banden

In het wetsvoorstel inkomstenbelasting voor 2013 staat een opvallend nieuw stukje proza. In voorkomende gevallen is het interessant om een hypothecaire lening bij de bank af te lossen voor het boetevrije deel. Dit deel van de hypotheek wordt dan overgenomen door de BV.

Bij het wetsvoorstel staat met een negatieve uitleg vermeld dat een gedeeltelijk aflossing leidt tot verlies van renteaftrek. Met andere woorden: een gedeeltelijke oversluiting in plaats van een gehele oversluiting van de hypotheek leidt ertoe dat de hypotheekrente te dien aangaande niet langer aftrekbaar is, immers het is afgelost. De rente zou alleen aftrekbaar zijn als er een gehele hypotheek wordt overgenomen.

Een en ander gaat in per 2013. Een oplossing lijkt te zijn dat de hypotheekschuld bij de bank in kleinere stukjes wordt opgeknipt. Als de totale hypotheek van 100.000 wordt verdeeld in 4 * 25.000 en er wordt in een jaar een zo’n hypotheek overgesloten naar de eigen BV, dan zou dit niet gelden. Er zal nog wel een besluit komen met de strekking ‘we hebben het niet zo bedoeld’. Vooralsnog lijkt het erop dat er tot 1 april 2013 tijd is om zaken te regelen.

Sowieso geldt dat vanaf 1 januari 2013 de rente op een nieuwe lening (of leningdelen) voor aanschaf, onderhoud of verbouwing van de eigen woning alleen nog aftrekbaar is in box 1 als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Na 2013 gesloten leningen of leningdelen die niet voldoen aan de aflossingseisen kwalificeren niet (langer) als eigenwoninglening en vallen in box 3.

Voor bestaande leningen gelden deze nieuwe regels niet, ook niet als een bestaande lening wordt overgesloten en er geen extra bedrag wordt bijgeleend. Wordt er wel een extra bedrag bijgeleend dan gelden de nieuwe regels voor dit leningdeel.

Vanaf 2014 wordt zowel voor bestaande als voor nieuwe leningen het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt verlaagd.

Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen en daardoor blijven zitten met een restschuld kunnen de rente op deze restschuld nog tien jaar lang in box 1 in aftrek brengen. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Het maakt niet uit of na het ontstaan van de restschuld een huurwoning of eigen woning wordt betrokken en de restschuld telt niet meer voor de bijleenregeling.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Pensioendebacle

Sinds 1 oktober 2012 bestaat nieuw vennootschapsrecht. Zie hiertoe ook ons uitgebreide memo van augustus 2012. Een van de belangwekkende onderwerpen is dat het afstempelen van kapitaal (terugbetaling van 18.000 aandelenkapitaal), wordt onderworpen aan de zogeheten kapitaalstoets of dividendtoets. Twee dagen na de publicatie van de afstempelmogelijkheid, heeft de Belastingdienst beleid uitgegeven hoe de Belastingdienst ‘betekenis’ gaat geven aan het dividendverleden als een DGA een verzoek tot afstempeling indient.

In de parlementaire geschieden is geschreven dat de afstempeltoets als volgt dient te worden ingevuld. De afstempelgrens van 75% van de fiscale verplichting van de pensioenvoorziening is de toetsgrens. Is het vermogen lager dan 75% van de fiscale verplichting, dan ontstaat de ruimte. Afstempelen is –expliciet door de minister zo gezegd – mogelijk tot het niveau waarop de 100%-grens weer wordt bereikt. Het is zeer de vraag of met het terugbetalen van aandelenkapitaal ingeval van pensioen in eigen beheer niet een paard van Troje wordt binnengehaald.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Correctie privégebruik auto van de zaak

In geval van een auto van de zaak dient de ondernemer/werkgever ieder jaar in de laatste tijdvakaangifte de correctie voor privégebruik aan te geven. In 2011 werd deze correctie ter discussie gesteld. De procedure daarover loopt nog en het was voor de wetgever aanleiding om de regeling voor (de berekening van) de correctie vanaf 1 juli 2011 aan te passen. Wij hebben namens vele cliënten bezwaar aangetekend tegen deze correcties en daarvoor onder andere de collectieve bezwaarregeling benut.

In de laatste aangifte over 2012 dient opnieuw de correctie doorgevoerd te worden. Om de discussie voor te zijn heeft de Belastingdienst aangegeven op welke manier weer gebruik kan worden gemaakt van de collectieve regeling en hoe deze er uitziet. Vanzelfsprekend houdt Rokade Advies B.V. dit nauwlettend in de gaten.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | logo klein  Terug

Rokade Nieuwsbrief | Footer
Maaskade 159A  | 3071 NR Rotterdam
Tel : +31 (0)10 265 19 90 | Fax : +31 (0)10 265 04 30
E-mail : info@rokade.org | Website : www.rokade.org