» Nieuwsbrief   » Nummer 3 2013

 Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | banner

PRINSJESDAG 2013

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Inhoudsopgave

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Afbouw van hypotheekrente naar maximaal 38 procent:

Met ingang van 2014 wordt de maximale aftrek voor de eigen woning, in maximaal 28 jaarlijkse stappen van 0,5 procent, afgebouwd tot 38 procent. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe hypotheken. Door verlenging van de derde schijf in de inkomstenbelasting moet het financiële nadeel van deze maatregel gecompenseerd worden.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Geen wijzigingen in IB-tarieven voor 2014:

De belastingschijven zullen, evenals in 2013, niet worden aangepast aan de inflatie. Slechts de lengte van de derde schijf zal iets worden verhoogd om de afbouw van de hypotheekrente te compenseren.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Stamrecht B.V. wordt afgeschaft:

Per 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een ontslagvergoeding belastingvrij in een stamrecht-B.V., bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar te storten. Ontslagvergoedingen die nu al in een stamrecht B.V. zitten, kunnen in 2014 eenmalig worden uitbetaald tegen 80 procent van de waarde.

Ontslaguitkeringen worden vanaf 1 januari 2014 volledig belast in het jaar van ontvangst. Door gebruik te maken van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting kan wellicht enige matiging van belastingheffing worden bereikt.
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Aanpassing arbeidskorting en algemene heffingskorting:

Omdat de overheid werken wil stimuleren, zal de maximale arbeidskorting volgend jaar met € 374 stijgen naar € 2.097. Voor inkomens vanaf ongeveer € 70.000 zal de arbeidskorting echter stapsgewijs afgebouwd gaan worden waarbij de hogere inkomens vanaf 2017 helemaal geen recht meer hebben op de arbeidskorting.

De algemene heffingskorting zal per 1 januari 2014 worden verhoogd tot € 2.100. Echter, voor inkomens boven ongeveer € 20.000 wordt de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal € 640 bij een inkomen vanaf ongeveer € 58.000. Voor inkomens die in de hoogste belastingschijf vallen, zal de algemene heffingskorting de komende jaren stapsgewijs zelfs helemaal gaan verdwijnen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Percentage ZVW 2014:

Het percentage voor de ZVW voor DGA’s zal per 2014 worden verlaagd van 5,65 procent naar 5,4 procent. Als gevolg hiervan zou het netto salaris van DGA’s weer iets moeten stijgen na de grote daling in nettoloon in 2013. Het percentage voor de werkgeversheffing ZVW, een premie die verschuldigd is voor werknemers, gaat in 2014 naar 7,5 procent tegen 7,75 procent in 2013.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Zelfstandigenaftrek blijft in 2014 gehandhaafd:

Mede als gevolg van de vele kritiek van zzp’ers wordt de zelfstandigenaftrek in 2014 nog niet gewijzigd. De voorbereidingen voor de introductie van de winstbox, en de daarmee gepaard gaande veranderingen voor de zelfstandigenaftrek, gaan echter gewoon verder zodat de zelfstandigenaftrek vanaf 2015 waarschijnlijk alsnog op de schop zal gaan.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Crisisheffing hoge lonen ook in 2014 van toepassing:

De eindheffing van 16 procent voor hoog loon (voor lonen die meer bedragen dan € 150.000 op jaarbasis) zal ook in 2014 blijven bestaan. Bij de invoering van de zogenaamde crisisheffing werd uitdrukkelijk gesteld dat het om een eenmalige maatregel zou gaan. De continuering van deze crisisheffing is derhalve zeer opmerkelijk.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Tijdelijk € 100.000 belastingvrij schenken:

Volgend jaar is het mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken. De schenking moet wel gebruikt worden voor de aankoop van een huis, verbouwingen aan de woning of als aflossing op de hypotheek.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Versneld fiscaal afschrijven in 2014 niet meer mogelijk:

De mogelijkheid om versneld fiscaal 50 procent van de investeringen in bedrijfsmiddelen af te schrijven, verdwijnt per 1 januari 2014. Als u nog gebruik wilt maken van versneld afschrijven, dient u dat dus nog dit jaar te doen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Accijns op alcohol, tabak, diesel en LPG:

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat, naast de jaarlijkse aanpassing aan de inflatie, de accijns op diesel met 3 cent wordt verhoogd, en de accijns op lpg met 7 cent. Er zal ook een accijnsverhoging van 5,75 procent komen voor alcoholhoudende dranken. Tevens zal de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (waaronder dus ook vruchtensappen en frisdrank) met ongeveer 2 cent per liter worden verhoogd. De verhoging van de accijns op tabak is daarentegen uitgesteld tot 1 januari 2015.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Bijtellingspercentages:

Naar alle waarschijnlijkheid (de Tweede Kamer stemt in november over het voorstel, de Eerste Kamer nog voor de kerst) komen er twee nieuwe percentages voor de bijtelling van de auto van de zaak: 4 procent en 7 procent.

De bijtelling op volledig elektrische auto’s (die geen CO2-uisttoot hebben) zal vier procent gaan bedragen. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 49 gram per kilometer, zoals bij veel hybride-auto’s het geval is, zal het bijtellingspercentage zeven procent gaan bedragen. Dit geldt niet voor auto’s de in 2013 of eerder op kenteken zijn gezet. Deze behouden hun huidige bijtellingspercentage.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Aanpassing regeling oldtimers:

Auto’s ouder dan 30 jaar genieten momenteel een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 zal de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting pas gaan gelden voor auto’s van 40 jaar en ouder.

Voor personen- en bestelauto’s die rijden op benzine en die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar, komt er een overgangsregeling, waarbij een kwarttarief verschuldigd is (met een maximum van € 120 per jaar). Deze overgangsregeling geldt tevens voor motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar.

Personen- en bestelauto’s op diesel of lpg van 26 jaar en ouder, maar die nog geen 40 jaar oud zijn, komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Eigen risico in de zorg wordt niet inkomensafhankelijk:

In tegenstelling tot de afspraken in het regeerakkoord zal het eigen risico in de zorg niet inkomensafhankelijk worden gemaakt. Het was de bedoeling om het eigen risico te laten oplopen van € 180 naar € 595 afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het thans geldende eigen risico in de zorg van € 350 zal, als gevolg van aanpassing aan de inflatie, wel worden verhoogd naar € 360 in 2014.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Versobering pensioenen:

Het kabinet wil de pensioenopbouw flink gaan beperken van 2,15 procent naar 1,75 procent van het inkomen met wellicht een mogelijkheid om nog 0,10 procent extra op te bouwen d.m.v. een soort spaaroptie. Deze maatregel heeft ook invloed op het pensioen dat individueel wordt opgebouwd via lijfrentepolissen of banksparen.

De plannen voor verlaging van de pensioenopbouw worden begin oktober behandeld in de Eerste Kamer. Belangrijke vraag is of pensioenfondsen de premies voor werknemers ook gaan verlagen hetgeen nog allerminst zeker is. Als de premies niet worden verlaagd, houden pensioenspaarders uiteindelijk minder pensioen over zonder dat dit resulteert in een hoger netto salaris nu.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Verlaging Nationale Hypotheek Garantie en verhouding hypotheek/waarde woning:

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt per 1 juli 2014 verlaagd van € 290.000 tot € 265.000. De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning, zal in 2014 omlaag gaan naar 104 procent (thans 105 procent).

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten zal de maximale verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning de komende jaren verder dalen naar 100 procent.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

S&O-korting wordt verruimd:

De eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering zal in 2014 stijgen tot € 250.000. Als gevolg hiervan is het hoge percentage van de S&O-afdrachtvermindering van toepassing op een groter deel van de S&O-loonkosten. Hier staat tegenover dat het tarief in de eerste schijf zal gaan dalen van 38 procent naar 35 procent.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Werkkostenregeling (WKR) wordt vanaf 2015 verplicht:

De verplichte invoering van de werkkostenregeling is definitief uitgesteld tot 1 januari 2015 en wordt vanaf die datum verplicht. Dit is geregeld in het belastingplan. Er is echter nog niets bekend gemaakt over de op handen zijnde ingrijpende wijzigingen in de WKR zoals het noodzakelijkheidscriterium die de WKR beter uitvoerbaar en flexibeler moet maken.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Afdrachtvermindering onderwijs stopt:

De afdrachtvermindering onderwijs zal per 1 januari 2014 komen te vervallen. Wel zal vanaf dat moment de subsidieregeling praktijkleren van kracht worden met als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijk- en werkleerplaatsen. De nieuwe subsidieregeling zal, in tegenstelling tot de afdrachtvermindering onderwijs, niet meer via de loonbelasting lopen maar zal waarschijnlijk via een subsidieaanvraag elektronisch ingediend moeten worden via de website van agentschapnl.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Rokade Nieuwsbrief | Footer
Maaskade 159A | 3071 NR Rotterdam
Tel : +31 (0)10 265 19 90 | Fax : +31 (0)10 265 04 30
E-mail : info@rokade.org | Website : www.rokade.org