» Nieuwsbrief   » Nummer 4 2013

 Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | banner
All good things which exist are the fruit of originality.
(John Stuart Mill, Engels econoom 1806-1873)
Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn

Inhoudsopgave

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Personeelswisselingen en openingstijden Rokade Advies B.V.

Met ingang van 26 november jl. is Joyce Goudappel niet meer werkzaam voor ons kantoor. Per 31 december 2013 zal ook Peter Kooiker afscheid nemen van ons kantoor. Zijn laatste werkdag zal echter al op donderdag 12 december zijn. De werkzaamheden van Peter zullen voorlopig worden waargenomen door Robert Knoops. Hij is na het vertrek van Peter uw nieuwe aanspreekpunt.

Graag maken wij u er op attent dat Rokade Advies B.V. gesloten zal zijn vanaf 12.30 uur op dinsdagmiddag 24 december tot en met woensdag 1 januari 2014.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Urencriterium zelfstandigenaftrek

Als u ondernemer bent en zelfstandigenaftrek wilt claimen, waarvoor u per kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan werkzaamheden voor de onderneming moet besteden, dient u het bewijs voor het halen van het urencriterium goed te onderbouwen. De Rechtbank Den Haag heeft onlangs een achteraf en globaal gemaakt urenoverzicht als onvoldoende aangemerkt waardoor de zelfstandigenaftrek niet toegepast mocht worden. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2013 € 7.280. Starters hebben nog de mogelijkheid tot een extra aftrek ter grootte van € 2.123.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

VAR-verklaring controleren

Werkt u binnen uw onderneming met zzp’ers? Dan is het belangrijk dat u hun VAR controleert! Met een VAR-winst uit onderneming of een VAR-directeur-grootaandeelhouder heeft u de zo belangrijke vrijwaring dat u niet als werkgever van de zzp’er kunt worden aangemerkt. Er zijn vier eisen waar u als opdrachtgever aan moet voldoen:
 • Een kopie van de VAR-verklaring wordt bij de administratie gehouden;
 • U stelt de identiteit van de zzp’er vast en maakt een kopie van diens geldig identiteitsbewijs
 • U controleert of de werkzaamheden van de zzp’er overeenkomen met de in de VAR genoemde werkzaamheden;
 • U controleert of de werkzaamheden plaatsvinden binnen de geldigheidsduur van de VAR.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Van ontslagvergoeding naar transitievergoeding

De ontslagvergoeding wordt, waarschijnlijk met ingang van 1 juli 2015, gewijzigd in een transitievergoeding. Na een dienstverband van ten minste twee jaar hebben werknemers recht op deze vergoeding die gebruikt moet worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De regel is: één derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat een werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro, tenzij uw medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding namelijk maximaal 1 jaarsalaris.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Bescherming flexwerkers

Per 1 juli 2014 zullen nieuwe maatregelen worden ingevoerd die flexwerkers beter moeten beschermen.

Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar binnen 6 maanden (nu 3 maanden) op, dan ontstaat na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een 4e contract een vast dienstverband (de ketenbepaling). Voor medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar en maximaal 12 uur werken gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding (zie artikel hierboven) niet.

Sluit u vanaf 1 juli 2014 tijdelijke arbeidsovereenkomsten af van 6 maanden of minder, dan mag er geen proeftijd meer worden opgenomen. Ook het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt aan banden gelegd. Slechts bij bijzondere omstandigheden mag nog een concurrentiebeding worden opgenomen. De bijzondere omstandigheden moeten in de overeenkomst gemotiveerd worden, bij gebreke waarvan het concurrentiebeding nietig is.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Papieren schenking

Wilt u d.m.v. een notariële akte een bedrag schuldig erkennen aan uw kinderen, waarbij er dus geen sprake is van overdracht van vermogen maar waarbij het gaat om een schenking op papier, let er dan op dat u als schenker in dat geval jaarlijks een zakelijke rente van 6% moet betalen. Deze rente moet ook daadwerkelijk betaald worden.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Willekeurige afschrijving

Wilt u op korte termijn nog investeren? Doe dit dan, indien mogelijk, nog in 2013. U heeft dan, onder voorwaarden, de mogelijkheid om 50% willekeurig af te schrijven.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Dividenduitkering

In het begrotingsakkoord is afgesproken om voor 2014 het aanmerkelijk belangtarief te verlagen van 25% naar 22%. Wilt u dividend uitkeren dan kan het dus verstandig zijn om dit uit te stellen tot in 2014. Bijkomend voordeel is dat u ook de box 3 heffing voor een jaar bespaart.

Voor het uitbetalen van dividend moet er wel eerst een uitkeringstoets worden gedaan. Dit om te beoordelen of de onderneming na de uitkering aan haar verplichtingen jegens alle schuldeisers kan blijven voldoen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Inlenen van personeel

Vanaf 1 juli 2015 moeten inleners 35% van de factuur die zij van uitleners ontvangen, storten in een depot van de uitlener bij de Belastingdienst. Doen zij dit niet en maken zij het volledige bedrag van de factuur aan de uitlener over, dan kan de inlener aansprakelijk worden gesteld voor het door de uitlener niet afgedragen verschuldigde bedrag. Bovendien kan er een boete worden opgelegd aan de inlener. Dit depotsysteem vervangt het thans bestaande systeem van de G-rekening.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Aftrek lijfrentepremie

Aangezien de maximale aftrek voor lijfrenten per 1 januari lager wordt, namelijk van 17% van de premiegrondslag naar 15,5%, is het verstandig om in 2013 nog gebruik te maken van uw lijfrentepremieaftrek. Om de premie in 2013 in aftrek te mogen brengen, dient het lijfrentebedrag uiterlijk 31 december 2013 te zijn betaald.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Hypotheekrente vooruitbetalen

U kunt in 2013 een hoger bedrag aan hypotheekrente opvoeren door maximaal een half jaar rente vooruit te betalen. Dit kan gunstig zijn als u in 2014 een lager inkomen verwacht of omdat u in 2013 de betaalde rente nog tegen 52% kunt aftrekken waar dat in 2014 nog tegen 51,5% zal zijn. Controleer wel vooraf of uw leningsvoorwaarden een vooruit betaling toestaan.

Het schuiven met inkomen kan mogelijk ook een voordeel opleveren voor bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag e.d.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Overgang naar IBAN

Per 1 februari 2014 worden alle rekeningnummers van particulieren en bedrijven vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). Vanaf dat moment kunt u alleen betalingen verrichten naar IBAN rekeningnummers.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Uitstel van betaling bij betalingsproblemen

Ondernemers die hun belastingschulden niet kunnen betalen, hebben de mogelijkheid om te vragen om uitstel van betaling voor een periode van maximaal vier maanden. Dit is echter alleen mogelijk voor schulden tot € 20.000. Wanneer gebruik wordt gemaakt van uitstel van betaling is er wel invorderingsrente verschuldigd. Het percentage hiervan bedraagt momenteel 3% maar dit wordt vanaf 1 april 2014 verhoogd naar 4%.


Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Verlaagd btw-tarief voor renovatie en onderhoud

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud van woningen was voor de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 verlaagd van 21% naar 6%. Overeengekomen is om deze periode te verlengen tot en met 31 december 2014. Van belang is dat het gaat om werkzaamheden van bouwbedrijven, schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven, klusbedrijven, installatiebedrijven, hoveniersbedrijven en (tuin)architecten.

Om gebruik te kunnen maken van het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten moet de woning wel minimaal twee jaar oud zijn.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Verhoogde vrijstelling voor schenkingen

Tot en met 31 december 2014 bestaat de mogelijkheid om een bedrag van € 100.000 belastingvrij te schenken als het bedrag wordt aangewend voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning van de begunstigde.

Tevens mag het bedrag worden aangewend voor aflossing van de hypotheekschuld. Informeer wel tijdig bij de betreffende hypothecaire instelling of er geen boeterente in rekening gebracht zal worden bij vervroegde aflossing. De boeterente kan namelijk oplopen tot wel 20%.

Er geldt overigens geen leeftijdsgrens meer voor het doen van een dergelijke schenking en ook van een familiaire relatie hoeft geen sprake te zijn.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Investeringsaftrek

Als u nog gebruik wilt maken van de investeringsaftrek i.v.m. de aanschaf van een elektrische of zeer zuinige auto is snel handelen het devies.

Indien u nog in 2013 de verplichting tot aanschaf van een dergelijke auto aangaat, kunt u nog gebruik maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) regelingen. Het is derhalve van belang dat u de bestelling van de auto nog in 2013 laat plaatsvinden. In 2014 zal alleen de MIA nog toepasbaar zijn en dan alleen nog gelden voor (semi-) elektrische auto’s.

Voor de fiscale bijtelling geldt dat het bijtellingspercentage afhankelijk is van de datum waarop het kenteken op naam wordt gesteld en niet de datum van bestelling. Het is derhalve zaak goed te kijken of een eventueel hogere bijtelling, opweegt tegen de fiscale voordelen die u nu nog kunt behalen.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Informatieplicht hypothecaire leningen

Indien uw hypothecaire lening niet via een Nederlandse bank loopt maar bijvoorbeeld via uw B.V. , familie of een buitenlandse financiële instelling, heeft u vanaf dit jaar te maken met de verplichting om dit te melden bij de Belastingdienst.

Sinds dit jaar zijn namelijk niet alle hypothecaire leningen meer aftrekbaar. Om te beoordelen of uw hypothecaire lening voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, moet u zelf de gegevens over de lening en de verstrekker van de lening melden bij de Belastingdienst.

Voor een dergelijke melding is er een digitaal formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Het formulier dient met uw DigiD ondertekend te worden.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Afroommethode niet altijd toepasbaar

Indien u DGA bent, moet u rekening houden met het gebruikelijk loon. De Belastingdienst past hiervoor vaak de afroommethode toe waarbij de kosten, lasten en afschrijvingen van de onderneming van de opbrengsten worden afgehaald. Het gebruikelijk loon wordt dan vastgesteld op 70% van de uitkomst hiervan.

Het gebruik van de afroommethode is echter discutabel als de opbrengsten van de onderneming niet geheel afkomstig zijn van de werkzaamheden van de DGA. Wel dient er rekening te worden gehouden met het loon van de meest verdienende werknemer van de onderneming. De DGA moet minimaal het fiscale loon genieten van deze meestverdienende werknemer.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Drempel EIA, MIA en Vamil omhoog

Als u volgend jaar gebruik wilt maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) dient u voor minimaal € 2.500 te investeren. De drempel voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft voor 2014 gehandhaafd op € 450.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Beperking zelfstandigenaftrek in 2015

Bent u ondernemer en voldoet u aan het urencriterium, dan kunt u gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Waren de plannen van het kabinet eerder nog om de zelfstandigenaftrek geheel af te schaffen, nu zijn er nieuwe plannen bekend geworden. De zelfstandigenaftrek blijft in 2014 in stand. In 2015 zal de zelfstandigenaftrek beperkt worden en wordt er een winstbox ingevoerd.

Deze box komt naast de al bestaande boxen die we kennen in de inkomstenbelasting:
 • Box 1: inkomsten uit werk en woning;
 • Box 2: inkomsten uit aanmerkelijk belang; dividenden en andere inkomsten uit B.V.’ s waarvan u DGA bent;
 • Box 3: inkomsten uit vermogen; spaartegoeden, beleggingen, woningverhuur e.d.
Daar komt vanaf 2015 zoals gezegd de winstbox bij: een box waarin alles wat te maken heeft met winst uit onderneming wordt geregeld. Dit wordt box 4. In deze winstbox worden de inkomsten uit onderneming belast tegen een eigen tarief van 28%. Dat is lager dan het tarief dat er tot nu toe in box 1 wordt geheven. Nu is dat namelijk een tarief dat, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, varieert tussen 33,5% en 52%. Op het eerste gezicht lijkt er sprake van een belastingverlaging voor kleine zelfstandigen. Dit is echter niet het geval.

De bijzondere aftrekposten die er nu nog zijn voor ondernemers zullen in de nieuwe winstbox veranderen of zelfs verdwijnen. De aftrekposten die genoemd zijn om te verdwijnen zijn:
 • de zelfstandigenaftrek (in 2013: € 7.280);
 • de startersaftrek (in 2013: € 2.123);
 • de oudedagsreservering (in 2013: 12% van de winst na zelfstandigenaftrek en startersaftrek);
 • de winstvrijstelling (in 2013: 14% van de winst na zelfstandigenaftrek en startersaftrek, en na oudedagsreservering)

Indien we er van uitgaan dat u alleen winst uit onderneming geniet en de winst op € 50.000 uitkomt, bedraagt de verschuldigde belasting, op basis van de belastingpercentages over 2013, momenteel € 9.955. Indien de winstbox van toepassing zou zijn, zou de verschuldigde belasting € 10.276 bedragen.

Het omslagpunt komt ongeveer te liggen bij een winst van € 54.000. Is de winst lager, dan bent u straks meer belasting verschuldigd dan volgens de huidige regels. Is uw winst hoger, dan hoeft u straks minder belasting te betalen dan in de huidige situatie.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 

Privékosten op de zaak onder aandacht van Belastingdienst

De Belastingdienst let streng op het boeken van privé uitgaven op de zaak nadat een pilot onder 360 ondernemers een correctie opleverde van € 1,3 miljoen. Alleen de kosten die u maakt voor het zakelijk belang van uw onderneming zijn aftrekbaar van de opbrengsten.

Indien u kosten op de zaak boekt die privé zijn loopt u het risico op een naheffingsaanslag en een boete die kan oplopen tot 100% van de naheffing.

Nieuwsbrief Rokade Advies B.V. | lijn
 
 

Rokade Nieuwsbrief | Footer
Maaskade 159A | 3071 NR Rotterdam
Tel : +31 (0)10 265 19 90 | Fax : +31 (0)10 265 04 30
E-mail : info@rokade.org | Website : www.rokade.org