» Ehdot

Ehdot Rokade Advies B.V.

Download
Ehdot
1. Määritelmät
Näissä yleisissä ehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:
 1. asiakas: toimeksiantaja;
 2. tiedosto: kaikki asiakkaan sopimuskumppanille toimittamat asiakirjat, tavarat ja informaatiolähteet sekä sopimuskumppanin asiakkaan puolesta työn aikana tuottamat asiakirjat, tavarat ja informaatiolähteet;
 3. työ: kaikki tarvittavat asiakkaan toiveiden mukaiset toimenpiteet tai sopimuskumppanin asiakkaan edun nimissä tekemät toimenpiteet;
 4. sopimus: mikä tahansa sopimus, jonka alaisena sopimuskumppani suorittaa työn asiakkaan puolesta.
 5. sopimuskumppani: Rokade Advies B.V. (Oy)
2. Sovellettavuus
 1. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkin tarjouksiin, sopimuksiin ja hintaneuvotteluihin, joita sopimuskumppani on työn suorittamisen aikana tehnyt, sekä kaikkiin sopimuskumppanin näiden samojen työhön liittyvien aktiviteettien aikana hyväksymiin sopimuksiin.
 2. Poikkeukset yleisiin ehtoihin pätevät vain, jos ne on varta vasten kirjallisesti sovittu asiakkaan ja sopimuskumppanin välillä.
 3. Asiakkaan omat yleiset ehdot eivät ole voimassa. Sopimuskumppani nimenomaisesti kieltää asiakkaan yleisten ehtojen pätevyyden.
 4. Nämä yleiset ehdot on rekisteröity Rotterdamin Kauppakamarissa.
 5. Kiistatilanteessa yleisten ehtojen tulkinnassa noudatetaan niiden virallista hollanninkielistä versiota.
 6. Yleisten ehtojen viimeisin rekisteröity versio tai versio, jota sovellettiin toimeksiannosta sopimisen aikaan, on sitova.
3. Tarjoukset
 1. Tarjoukset eivät ole sitovia, ellei tarjouksessa nimenomaisesti mainita  määräaikaa sen hyväksymiselle.
 2. Mitkään sopimuskumppanin tekemät tarjoukset eivät ole sitovia ja ne ovat voimassa 30 vuorokautta, ellei toisin ole mainittu. Tarjous sitoo ainoastaan sopimuskumppania, jos ja kun asiakas hyväksyy sopimuksen ehdot kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarjouksen lähettämisestä, ellei toisin ole mainittu.
 3. Tarjouksessa mainittuihin hintoihin ei sisälly mitään veroja tai valtion perimiä maksuja eikä sopimuskumppanille aiheutuneita out-of-pocket -kuluja tai sopimuskumppanin valtuuttamien kolmansien osapuolien kulukorvauksia, ellei toisin ole mainittu.
 4. Jos ja kun asiakas hyväksyy tarjouksen vain osittain, se ei sido sopimuskumppania. Tässä tapauksessa pätevää sopimusta ei ole, ellei sopimuskumppani ole maininnut toisin.
 5. Yhdistelmätarjouksen ollessa kyseessä sopimuskumppani ei ole velvollinen osittain suorittamaan sopimuksessa mainittua työtä sopimuksessa mainittuihin hintoihin.
 6. Tarjoukset eivät automaatttiesesti päde tuleviin sopimuksiin.
4. Sopimukset kesto
 • Sopimus on tehty määräämättömäksi ajaksi ellei sen sisältö, luonne tai seuraus viittaa siihen, että se on solmitty tarkalleen määrätyksi ajaksi.
5. Asiakkaan toimittama informaatio
 1. Asiakkaan tulee toimittaa sopimuskumppanille kaikki tämän toimeksiannon asianmukaiseen toteuttamiseen tarpeelliseksi katsoma informaatio ja asiakirjat, sopimuskumppanin toivomassa ajassa ja toivomalla tavalla.
 2. Sopimuskumppanilla on oikeus pidättäytyä sopimuksen toimeenpanosta, kunnes asiakas on täyttänyt edellisessä kappaleessa mainitut vaatimukset. Tästä huolimatta sopimuskumppanilla on edelleen oikeus päättää sopimus, joko oikeudellisen tai muun kirjallisen lausunnon voimalla. Tässä tapauksessa asiakkaalla ei ole oikeuksia korvauksiin.
 3. Jos ja kun asiakas nimenomaisesti pyytää, sopimuskumppanin täytyy luovuttaa takaisin asiakkaan toimittamat asiakirjat, tavarat ja informaatiolähteet, lukuun ottamatta näiden yleisten ehtojen artikkelissa 16 mainittua tapausta.
6. Sopimuksen täytäntöönpano
 1. Sopimuskumppani määrittelee tavan, jolla sopimus pannaan täytäntöön.
 2. Sopimuskumppani hoitaa kaikki tehtävät parhaan tietonsa ja taitonsa sekä ammatillisten vaatimusten ja sopimuksen solmimishetkellä omaamiensa tietojen mukaisesti.
 3. Sopimuskumppanilla on oikeus ilman asiakkaan aiempaa suostumusta käyttää kolmansien osapuolten palveluja sopimuksen osien täytäntöönpanossa.
 4. Sopimuskumppanilla on oikeus käyttää pätevien henkilöiden palveluja sopimuksen täytäntöönpanon aikana, ellei sopimuksessa jo nimenomaisesti mainita henkilöitä.
 5. Jos ja kun sopimuksen täytäntöönpanon aikana tehdään asiakkaan nimissä ylimääräistä työtä, jota ei ole mainittu alkuperäisessä sopimuksessa, katsotaan nämä ylimääräiset aktiviteetit osaksi uutta, erillistä sopimusta.
 6. Sopimuksessa mahdollisesti mainittuja työn suorittamisen eräpäiviä ei tule pitää sitovina, vaan ainoastaan suuntaa-antavina määräaikona. Viivästyminen ei toisin sanoen ole sopimuskumppanin virhe, eikä näin ollen oikeuta sopimuksen päättämiseen. Kuitenkin viivästystapauksessa asiakkaalla on oikeus määrätä uusi, kohtuullinen toimitusajankohta, johon mennessä sopimuskumppani on velvollinen suorittamaan toimeksiannon loppuun, huomioon ottaen näiden yleisten ehtojen artikkelissa 9 mainitut ehdot. Tämän määräajan ylittäminen oikeuttaa asiakkaan halutessaan välittömästi purkamaan sopimuksen.
 7. Sopimuskumppani suorittaa kaikki tehtävät Alankomaiden lakien ja asetusten mukaan.
7. Salassapito
 1. Sopimuskumppanilla on salassapitovelvollisuus kolmansilta sopimuksen ulkopuolisilta osapuolilta kaikkeen luottamukselliseen informatioon tai sen tuloksiin, jotka asiakas on sopimuskumppanille toimittanut.
 2. Sopimuskumppanilla on oikeus soveltaa saamiaan tuloksia tilastollisiin tai vastaaviin tarkoituksiin, edellyttäen että niitä ei voi johtaa yksittäisiin asiakkaisiin.
 3. Edellistä kappaletta 2 lukuunottamatta, sopimuskumppanilla ei ole lupaa soveltaa asiakkaan toimittamaa informaatiota muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin informaatio on alunperin tarkoitettu.
8. Immateriaaliominaisuus
 1. Sopimuskumppani pidättää oikeuden kaikkiin ajatustyön tuloksena syntyneisiin tuotteisiin, jotka ovat saaneet alkunsa sopimuksen täytäntöönpanon aikana. Sama pätee kaikkiin tekijänoikeuksiin, joihin sopimuskumppanilla on lakiperusteinen oikeus.
 2. Sopimuskumppanilla ei ole oikeutta antaa, kopioida tai julkaista kolmansille osapuolille edellämainittuja tuotteita, joiksi luetaan mm. tietokoneohjelmat, systeeminsuunnittelu, työmetodit, neuvot, (malli)sopimukset ja muut ajatustyön tuloksena syntyneet tuotteet.
 3. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa kolmansille osapuolille tietoa näistä tuotteista muuten kuin pyytääkseen asiantuntijan arviointia sopimuskumppanin työstä.
9. Force majeure
 1. Jos sopimuuskumppani ei kykene täysin, osittain tai tyydyttävästi täyttämään velvollisuuksiaan sopimuskumppanista riippumattomasta syystä, kuten esimerkiksi, mutta ei yksinomaan, sopimuskumppanin sairastuessa, tietokoneverkon viasta tai muusta yrityksen normaalin toiminnan pysäyttävätä tekijästä johtuen, sopimuskumppanin velvollisuuksia lykätään kunnes tämä kykenee jälleen suorittamaan velvollisuutensa sovitulla tavalla ja ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.
 2. Asiakkaalla on edellisen kappaleen mainitsemassa tapauksessa täysin tai osittain ja välittömäsi oikeus kirjallisesti päättää sopimus.
10. Palkkio
 1. Kaikki palkkiot ja kululaskelmat on mainittu ilman arvonlisäveroa ja muita mahdollisia valtiollisia veroja.
 2. Sopimuskumppanin palkkio ei ole riippuvainen suoritetun työn vaikutuksista. Sopimuskumppanin rahallinen korvaus voi perustua sopimuskohtaisesti etukäteen sovittuun kiinteään palkkioon tai/ja olla sidottu aikaan. Käytettäessä sopimuskohtaista etukäteen sovittua kiinteää palkkiota, on sopimuskumppanilla tämän lisäksi oikeus velottaa työhön käytetystä ajasta, jos ja kun työmäärä ylittää sopimuksessa ennakoidun määrän.
 3. Sopimuskumppanin vaatiessa kohtuuden rajoissa on asiakas velvollinen maksamaan sopimuskumppanin kohtuudella määräämän ennakkomaksun.
 4. Sopimuskumppanin palkkiot peritään määräajoin työn kestäessä yli kolme kuukautta.
 5. Vaikka asiakas ja sopimuskumppani sopivat kiinteän palkkion tai tuntipalkkion, on sopimuskumppanilla silti oikeus korottaa palkkion määrää.
 6. Lisäksi sopimuskumppanilla on oikeus laskea palkkioon korotus jos esimerkiksi palkat nousevat tarjouksen ja toimituksen välisenä aikana.
 7. Jos sopimuskumppani on pyytänyt kohtuullista ennakkomaksua on sopimuskumppanilla oikeus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano kunnes asiakas on maksanut ennakkomaksun tai antanut vakuuden sen maksamisesta.
 8. Sopimuskumppanin palkkio peritään asiakkaalta kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain tai työn suorittamisen jälkeen arvonlisäveron (ALV) ja mahdollisten ennakkomaksujen ja kolmansien osapuolten palkkioiden kanssa.
 9. Lisäksi sopimuskumppanilla on oikeus korottaa palkkiota jos ja kun ilmenee, että työn suorittamisen aikana ennakkoon arvioitu töön määrä ylittyy sopimuskumppanista riippumattomista syistä siinä määrin, ettei sopimuskumppanin voi enää kohtuudella odottaa tekevän sovitun työn sovitulla palkkiolla. Tässä tapauksessa sopimuskumppani ilmoittaa asiakkaalle aikeistaan korottaa palkkiota sekä uuden palkkion määrän ja korotuksen voimaan astumisen ajankohdan.
11. Maksut
 1. Asiakkaan tulee suorittaa maksut ilman vähennyksiä, alennuksia tai velkasuorituksia Alankomaiden valuutassa viimeistään 14 vuorokautta laskun päiväyksen jälkeen. Maksut tulee suorittaa suoraan sopimuskumppanin toimistoon tai pankkisiirrolla sopimuskumppanin antamaan tilinumeroon.
 2. Jos asiakas ei ole suorittanut maksua yllä mainittuun määräaikaan tai kirjallisesti sovittuun poikkeavaan ajankohtaan mennessä, katsotaan asiakkaan välittömästi tämän määräajan umpeutuessa laiminlyöneen maksusuorituksen. Eräpäivästä lähtien asiakas on velvollinen maksamaan perittävän palkkion lainmukaiset korot ilman että sopimuskumppanin täytyy haastaa asiakas oikeuteen tai lähettää laiminlyöntivaroitusta, kunnes asiakas on täysin maksanut perittävän palkkion.
 3. Asiakkaan velkasaldo tulee välittömästi maksaa sopimuskumppanille asiakkaan ollessa selvitystilassa, konkurssissa tai asiakkaan varojen ollessa jäädytettynä.
 4. Jos kyseessä on yhteinen toimeksioanto ovat asiakkaat erikseen vastuussa peritystä maksuista, siinä määrin kuin kun työ on yhteisasiakkaille tehty.
12. Perintäkulut
 1. Jos asiakas kieltäytyy taloudellisesta vastuustaan, on hän vastuussa kaikista kohtuullisista perintäkuluista. Jos asiakas laiminlyö maksusuorituksen, asiakkaalta voidaan periä välittömästi 15 % erääntyneestä summasta, kuitenkin vähintään € 50,-.
 2. Perintäkulujen lisäksi sopimuskumppanilla on oikeus periä erikseen hallinnolliset kulut, jotka tulee maksaa välittömästi.
 3. Asiakkaan täytyy maksaa kaikki kohtuulliset välttämättömistä perintätoimenpiteistä sopimuskumppanille aiheutuvat kulut.
 4. Asiakaan täytyy maksaa kaikki kohtuulliset oikeudelliset ja ulosmittauksesta johtuvat kulut.
 5. Asiakkaan täytyy maksaa perintäkulujen korot.
13. Valitukset
 1. Valitukset tai työn puutteellisuudesta ja/tai laskun oikeudellisuudesta johtuvat huomautukset tulee osoittaa sopimuskumppanille kirjallisesti 8 vuorokauden sisällä valitusta koskevien asiakirjojen tai informaation lähettämisestä tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa työn päättymisestä. Valitus tai huomautus tulee kuvailla mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta sopimuskumppani pystyy reagoimaan siihen oikealla tavalla.
 2. Jos ja kun asiakas tekee oikeutetun valituksen, sopimuskumppani korjaa työn sopimuksessa mainittujen standardien mukaiseksi, ellei asiakas pysty todistamaan, että jatkotoimenpiteistä ei ajanhukan takia ole enää hyötyä. Asiakkaan tulee tehdä tämä valitus kirjallisesti.
 3. Jos puutteellisen työn korjaaminen ei enää ole mahdollista tai mielekästä, on sopimuskumppani vastuussa vain artikkelissa 14 mainittujen ehtojen mukaisesti.
14. Vastuu
 1. Sopimuskumppani suorittaa työnsä parhaansa mukaan ja noudattaen huolellisuutta, jota voidaan odottaa alansa ammattilaiselta. Sopimuskumppani ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka ovat syntyneet asiakkaan toimittaman virheellisen tai puuttellisen informaation seurauksena. Jos asiakas pystyy todistamaan kärsineensä vahinkoa, joka johtuu sopimuskumppanin virheestä ja jolta olisi voitu välttyä suorittamalla työ tunnollisesti, on sopimuskumppani vastuullinen korvaamaan tämän vahingon vain summaan asti, joka on kolminkertainen viimeisimpänä kalenterivuonna laskutettuihin palkkioihin nähden, ellei sopimuskumppania voida syyttää myönnetystä laiminlyönnistä tai tahallisesta rikollisesta toiminnasta.
 2. Sopimuskumppani ei ole koskaan velvoitettu maksamaan asiakkaalle koituvia epäsuoria vahinkoja, kuten asiakkaan yrityksen normaalin toiminnan stagnaatiota, joka johtuu sopimuskumppanin työssään tekemästä virheestä, ellei sopimuskumppania voida syyttää myönnetystä laiminlyönnistä tai tahallisesta rikollisesta.
 3. Sopimuskumppanilla on aina, niin pitkälle kuin mahdollista, oikeus peruuttaa tai rajoittaa asiakkaan kärsimiä vahinkoja korjaamalla tai parantamalla puutteellisesti tehtyä työtä.
 4. Sopimusumppani ei ole vastuussa kuljetuksesta tai postituksesta johtuvasta asiakirjojen vahingoittumisesta tai katoamisesta, riippumatta siitä, onko lähetys tai kuljetus tilattu asiakkaan, sopimuskumppanin tai kolmansien osapuolten puolesta.
 5. Sopimuskumppani ei ole vastuussa mistään asiakkaan asiakirjojen vahingoista, varkaudesta tai katoamisesta, kun kyseessä on tulipalo, varkaus tai luonnonkatastrofi sopimuskumppanin toimistossa, minkä seurauksena asiakkaan asiakirjat ovat vahingoittuneet, kadonneet tai varastettu.
 6. Asiakas suojaa sopimuskumppania kaikilta kolmansien osapuolien taholta mahdollisesti tulevilta ja suorasti tai epäsuorasti sopimukseen liittyviltä vaatimuksilta. Eritysesti asiakas suojaa sopimuskumppania kolmansien osapuolien taholta tulevilta vaatimuksilta, jotka johtuvat asiakkaan toimittamasta virheellisestä tai puuttellisesta informaatiosta, ellei sopimuskumppania voida syyttää myönnetystä laiminlyönnistä tai tahallisesta rikollisesta toiminnasta.
 7. Asiakas suojaa sopimuskumppania kaikilta kolmansien osapuolien taholta mahdollisesti tulevilta vaatimuksilta siinä tapauksessa, että sopimuskumppani on pakotettu purkamaan sopimus johtuen laista ja/tai ammattietiikasta ja/tai jos sopimuskumppani on pakotettu yhteistyöhän hallinnollisten elinten kanssa, joilla on oikeus vaatia informaatiota, jonka sopimuskumppani on saanut asiakkaalta tai kolmansilta osapuolilta sopimuksen täytäntönpanon tai työn suorittamisen yhteydessä.
15. Sopimukset päättäminen
 1. Asiakkaalla ja sopimuskumppanilla on milloin tahansa oikeus välittömästi päättää sopimus.
 2. Sopimuksen päättäminen tulee tehdä kirjallisesti.
 3. Jos sopimuksen päättää sopimuskumppani, täytyy tämän tiedottaa asiakasta kirjallisesti ja ilmoittaen syyt, minkä vuoksi sopimus päätetään.
 4. Jos sopimuksen päättää asiakas, sopimuskumppani pidättää oikeuden vaatia palkkiota jo suoritetusta työstä sekä korvausta kuluista, jotka eivät sisälly aiemmin mainittuun palkkioon. Tämän lisäksi sopimuskumppani voi vaatia korvausta mahdollisista kustannuksista, joita sopimuskumppanille todistettaessa aiheutuu opimuksen päättämisen johdosta.
16. Oikeus pidättäytyä sopimuksen täyttämisestä
 • Sopimuskumppanilla on oikeus pidättäytyä kaikista sopimuksen velvoitteista, joita ovat: asiakirjojen, tavaroiden ja informaatiolähteiden luovuttaminen asiakkaalle tai kolmansille osapuolille, kunnes asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut.
17. Sovellettava laki ja tuomiovalta
 1. Kaikkiin sopimuksiin asiakkaan ja sopimuskumppanin välillä sovelletaan Alankomaiden lakeja.
 2. Kaikki sopimuksia ja työtä, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, koskevat kiistat asiakkaan ja sopimuskumppanin välillä ratkaistaan Rotterdamin käräjäoikeudessa.

 

18. Yleisten ehtojen osittainen torjuminen
 • Jos tuomioistuin osittain torjuu nämä yleiset ehdot, ovat jäljelle jääneet ja hyväksytyt ehdot voimassa asiakkaan ja sopimuskumppanin välillä.


Rotterdam, 29 helmikuuta 2008

D.G.J. Ruiter
DirectorTerug